Educational Acmeology. Developmental Psychology
ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


Uchenye zapiski Pedagogicheskogo instituta SGU im. N.G. Chernyshevskogo. Seriya: Psikhologiya. Pedagogika, 2011, vol. 4, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
21.03.2011

Content

Psychology of Social Development

Pedagogy of Development and Cooperation