Educational Acmeology. Developmental Psychology
ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


Uchenye zapiski Pedagogicheskogo instituta SGU im. N.G. Chernyshevskogo. Seriya: Psikhologiya. Pedagogika, 2010, vol. 3, iss. 3

Full Text (PDF): 
Published online: 
15.09.2010

Content

Psychology of Social Development

Theoretical and Methodological Approaches to Investigations of Psyche’s Development

Pedagogy of Development and Cooperation