Educational Acmeology. Developmental Psychology
ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2023, vol. 12, iss. 2