Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Firsova T. G. Axiological Concept of Reader’s Development in Primary Schoolchildren. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 3, pp. 286-289. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-3-286-289

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 100)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
37.015.31

Axiological Concept of Reader’s Development in Primary Schoolchildren

Autors: 
Firsova Tatyana G., Saratov State University
Abstract: 

The author defines such terms as «reading», «reader’s development », and «reader’s competence». Reader’s development is represented with consideration of the principle of rising to “acme” of reader’s personal competence. The article formulates the hypothesis about the supremacy of axiological component of the process of forming reader’s competence in primary schoolchildren and their development as readers. The article shows and generalizes the results of experimental research of the axiological component of reader’s activity in students of second to forth grades in the city of Saratov. The conclusion is drawn about the necessarity of carring out a complex of measures raising the status of reading in the minds of the young generation and revising educational technology of development and diagnostics of reader interest.

Reference: 

1. Plotnikov S. N. Chtenie i ekologiya kul’tury (Reading and ecology of culture). Homo legens: pamyati Sergeya Nikolaevicha Plotnikova (1929?1995) (Homo legens: In memory of Sergey Nikolaevich Plotnikov (1929?1995). Moscow, 1999, pp. 3-62 (in Russian).

2. Borodina V. A. Chitatel’skoe razvitie lichnosti: teoretiko- metodologicheskie aspekty: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk (Development of personality as reader: theoretical and methodological aspects: autoref. diss. … doct. of pedagogy). St.-Petersburg, 2007. 43 p. (in Russian).

3. Smetannikova N. N. Chtenie i gramotnost’: razmyshleniya v kontekste Natsional’noy programmy podderzhki i razvitiya chteniya (Reading and literacy: refl ections in context of National program of reading support and development). Kak razorvat’ zamknutyy krug: podderzhka i razvitie chteniya: problemy i vozmozhnosti: nauchnoprakt. sb. (How to break the vicious circle: support and development of reading: problems and possibilities: scientific and practical collection). Moscow, 2007, pp. 53-61 (in Russian).

4. Yadrovskaya E. R. Analiz i sootnoshenie ponyatiy «chitatel’skoe razvitie chitatelya-shkol’nika», «literaturnaya kompetentnost’», «chitatel’skaya kompetentnost’» (Analysis and correlation of notions «schoolchild’s development as reader», «literary competence», «reader’s competence»). Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya (The world of science, culture and education), 2009, no. 5 (17), pp. 132-139 (in Russian).

5. Galaktionova T. G. Chtenie shkol’nikov kak sotsial’nopedagogicheskiy fenomen otkrytogo obrazovaniya (teoretiko-metodicheskie osnovy issledovaniya) (Schoolchildren’ reading as social-pedagogical phenomenon of opened education {theoretical and methodological elements of investigation: the monograph}). St.-Petersburg, 2007. 162 p. (in Russian).

6. Primernaya programma po «Literaturnomu chteniyu» (Approximate program of discipline «Literary reading »). Primernye programmy nachal’nogo obshchego obrazovaniya: v 2 ch. Ch. I. Seriya «Standarty vtorogo pokoleniya» (Approximate programs of prymary general education: in 2 parts. Part 1. Series «Second generation standards»). Moscow, 2008, pp. 96-144 (in Russian).

7. Pletyago T. Yu. Formirovanie chitatel’skoy kompetentnosti studentov vuza (Formation of university students’ readers’ competency). Omskiy nauchnyy vestnik (Omsk Scientifi c Bulletin), 2012, no. 4 (111), pp. 210-214 (in Russian).

8. Gusakova O. Ya. Stimuly lichnostnoy motivatsii chteniya mladshikh shkol’nikov (Impetuses of personal motivation of elementary-schoolchildren’ reading). Problemy fi lologicheskogo obrazovaniya: sb. nauchn. tr. (Problems of philological education: the collection of scientifi c papers). Iss. 5. Saratov, 2013, pp. 11-17 (in Russian).

Published: 
06.10.2014
Short text (in English):
(downloads: 51)