Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Klenova M. A. Problems and Perspectives of the Study of Young People’s Social Activity. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 4, pp. 319-325. DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-4-319-325

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 96)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.62

Problems and Perspectives of the Study of Young People’s Social Activity

Autors: 
Klenova Milena A., Saratov State University
Abstract: 

The purpose of the study presented in the article is to give a theoretical review of articles devoted to the problem of social activity and its types. The urgency of the study of social activity is conditioned by the need to study psychological mechanisms of formation, development and forms of its manifestation in young people under the changing conditions of the social environment. The article presents the main definitions of the notion of social activity from the interdisciplinary perspective. The novelty of the investigation is to study the substantial completeness of the notion of social activity with a detailed theoretical analysis of the types of social activity. We carried out theoretical review of the types of social activity. The notions of altruistic activity and volunteer activity as types of social activity have been studied. Socio-political activity is viewed within the context of modern concepts regarding young people’s inclusion into political life of the society. Internet and network activity as one of the most urgent types of social activity is studied within the context of cyber socialization. The author suggests the definition and major features of civil activity. We studied the concept of social and economic activity of the modern youth. Educational and developmental, spiritual and religious activities were investigated within the context of modern scientific ideas regarding these types of social activity. A theoretical review of the ideas about the protest, radical protest and subcultural activity of young people was carried out. Prospects and possibilities of the empirical research of social activity of young people are outlined in the article. The study substantiates the necessity and scientific significance of the research of interrelation between social activity from the standpoint of the system-diachronic approach that allows to reveal the mechanisms and determination of the formation and the development of the «personality-social environment» system. The performed theoretical research makes it possible to reveal a number of perspectives for further empirical study of the social activity of young people associated with the construction of a scheme for the study of types of social activity, taking into account the specifics of its manifestation in the modern society

Reference: 

1. Kovtun N. M. Intensivnost’, urovni i formy social’noj aktivnosti v kontekste social’no-fi losofskoy metodologii issledovaniya [Intensity, levels and forms of social activity in the context of socio-philosophical research methodology]. Vesnіk Grodzenskaga dzyarzhaўnaga ўnіversіtehta іmya Yankі Kupaly. Seryia 1. Gіstoryya і arhealogіya. Fіlasofіya. Palіtalogіya [Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno, Series 1. History and Archaeology. Philosophy. Political Science], 2015, no. 2 (197), pp. 129–134.

2. Stradze A. E. Social’naya aktivnost’ v rossiiskom obshchestve: specifi ka proyavleniya i kriterii identifi kacii [Social activity in Russian society: the specifics of manifestation and identifi cation criteria]. Gumanitarnye, social’no-ehkonomicheskie i obshchestvennye nauki [Humanities, Social-economic and Social Sciences], 2013, no. 4, pp. 87–91 (in Russian).

3. Sociologicheskiy ehnciklopedicheskiy slovar’: na russkom, anglijskom, nemeckom, francuzskom i cheshskom yazykah (Sociological Encyclopedic Dictionary: in Russian, English, German, French and Czech). Redaktor-koordinator akademik RAN G. V. Osipov. Moscow, 2000. 488 p.

4. Sitarov V. A., Maralov V. G. Social’naya aktivnost’ lichnosti (urovni, kriterii, tipy i puti ee razvitiya) [Social activity of the individual (levels, criteria, types and ways of its development)]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill], 2015, no. 4, pp. 164–176 (in Russian).

5. Bikmetova T. I. Volonterstvo kak sposob realizacii cen nostnyh orientaciy molodezhi [Volunteering as a way to realize the value orientations of young people]. Vestnik Nizhegorodskoy pravovoy akademii [Bulletin of the Nizhny Novgorod Law Academy], 2016, no. 8, pp. 11–12 (in Russian).

6. Belous O. V., Spirina M. L., Spirina O. N. Volonterstvo kak psihologo-pedagogicheskiy resurs lichnostnogo rosta budushchih pedagogov [Volunteering as a psychological and pedagogical resource for the personal growth of future teachers]. Ekonomicheskie i gumanitarnye issledovaniya regionov, 2017, no. 3, pp. 13–19 (in Russian).

7. Savast’ina A. A. Dosugovaya deyatel’nost’ studencheskoy molodezhi kak sposob tvorcheskoy samorealizacii lichnosti [Leisure activity of student youth as a way of creative self-realization of personality]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies], 2016, no. 4-1, pp. 177–180 (in Russian).

8. Komarova M. S. Mekhanizmy formirovaniya i realizacii obshchestvenno-politicheskogo potenciala rossijskoy molodezhi: problemy i integrativnye usloviya [Mechanisms of formation and realization of social and political potential of Russian youth: problems and integrative conditions]. Upravlencheskoe konsul’tirovanie [Administrative Consulting], 2016, no. 5 (89), pp. 226–231 (in Russian).

9. Trofi mova I. N. Pokolencheskiy faktor grazhdanskoy aktivnosti v rossiyskom obshchestve [The Generation Factor of Civic Engagement in Russian Society]. Sociologicheskaya nauka i social’naya praktika [Sociological Science and Social Practice], 2015, no. 2 (10), pp. 5–17 (in Russian).

10. Chvanova M. S., Anur’eva M. S., Kiseleva I. A. Novye formy socializacii studencheskoy molodezhi v internetprostranstve [New forms of socialization of student youth in the Internet space]. Vestnik Tambovskogo universiteta, Ser. Gumanitarnye nauki [Bulletin of Tambov University. Ser. The humanities], 2017, vol. 22, no. 6 (170), pp. 32–40 (in Russian).

11. Pleshakov V. A. Kibersocializaciya: social’noe razvitie i social’noe vospitanie sovremennogo cheloveka [Cybersocialization: social development and social education of modern man]. Vestn. Kostrom. gos. un-ta, Ser. Pedagogika. Psikhologiya. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Ser. Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2010, vol. 16, no. 2, pp. 15–18 (in Russian).

12. Akbarova A. A. Ocenka deneg i ehkonomicheskogo statusa kak faktor ekonomicheskogo samoopredeleniya sovremennoy molodezhi [Evaluation of money and economic status as a factor in the economic self-determination of modern youth]. Psihologiya v ehkonomike i upravlenii [Psychology in Economics and Management], 2014, no. 1, pp. 45–49 (in Russian).

13. Ladnaya L. A., Frolova E. V. Sovremennye obrazovatel’nye tekhnologii i formirovanie social’noy aktivnosti molodyozhi [Modern educational technologies and the formation of social activity of young people]. Novoe pokolenie [New generation], 2018, no. 1 (15), pp. 66–74 (in Russian).

14. Makarova S. P. Chitatel’skaya aktivnost’ sovremennoj molodezhi [Reader Activity of Modern Youth]. Nauchnaya mysl’ [Scientifi c thought], 2016, no. 3 (21), pp. 33–35 (in Russian).

15. Blyagoz Z. N. Religioznost’ sovremennoj molodezhi: osnovnye social’nye prichiny vozrozhdeniya [Religiousness of modern youth: the main social causes of revival]. Vestn. Maykop. gos. tekhnol. un-ta [Bulletin of Maikop State Technological University], 2013, no. 2, pp. 155–158 (in Russian).

16. Gusejnov A. Sh. Genezis radikal’noy protestnoy aktivnosti lichnosti [Genesis of radical protest activity of personality]. Armiya i obshchestvo [Army and Society], 2015, no. 2 (45), pp. 114–120 (in Russian).

17. Savchenko I. V. Cennostnye orientacii i molodezhnye subkul’tury kak otrazhenie krizisa gumanisticheskogo mirovozzreniya [Value orientations and youth subcultures as a refl ection of the crisis of the humanistic worldview]. Obshchestvo XXI veka: itogi, vyzovy, perspektivy [Society of the XXI century: results, challenges, prospects], 2014, no. 3, pp. 64–69 (in Russian).

18. Shamionov R. M. Socializaciya lichnosti: sistemnodiahronicheskiy podhod (Socialization of personality: systematic-diachronic approach). Psikhologicheskie issledovaniya (Psikhologicheskie Issledovaniya), 2013, vol. 6, no. 27. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/782-shamionov27.html (accessed: 13 May 2018) (in Russian).

19. Bocharova E. E. Sovremennyye trendy soderzhatel’nykh metodov analiza protsessa sotsializatsii lichnosti (Contemporary trends of meaningful methods of the person`s socialization process` analysis). Sovremennyye issledovaniya sotsial’nykh problem (Modern Research of Social Problems), 2013, no. 9, p. 58. Available at: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013/9/bocharova.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-9-59 (accessed 23 May 2018) (in Russian).

Published: 
25.12.2018