Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Malyshev I. V. Manifestation of Social-Psychological and Individual Properties of the Personality of Teachers of Schools Depending on the Level of their Socialization. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 4, pp. 362-365. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-4-362-365

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 77)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Manifestation of Social-Psychological and Individual Properties of the Personality of Teachers of Schools Depending on the Level of their Socialization

Autors: 
Malyshev Ivan V., Saratov State University
Abstract: 

The analysis of peculiarities of the manifestation of social-psychologi­cal and individual properties of the personality of teachers of second­ary schools depending on the level of their socialization is presented. Modern approaches to the understanding of a personality and of its social-psychological manifestations are considered. It is noted that the social-psychological and individual characteristics of a personality that reflect its positive vital mood nfluence the forming of the social suitability of the workers in the form of its high values.

Reference: 

1. Leont’ev A. N. eyatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ (Action. Sensorium. Personality.) Moscow, 1975. 304 p. (in Rus­sian).

2. Zhuravlev A. L., Sosnin V. A., Krasnikov M. O. Sotsial’naja psihologiya: ucheb. posobie (Social Psychology : the Stude guide). Moscow, 2006. 416 p. (in Russian).

3. Shamionov R. M. Lichnostnoe i professional’noe sa­moopredelenie kak yeffekty sotsializacii (Personal and professional self-determanation as effects of socializa­tion). Izv. of Saratov Univesity. New ser. Ser. Filosofija. Psihologija. Pedagogika (Izv. Saratov Univ. (N.S), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy). 2008. Vol. 8, iss. 1, pp. 90–95.

4. Bocharova E. E. Lichnost’ kak sub’ekt sotsializatsii v us­loviyah izmenyayushchegosya obshchestva (Personality as subject of socialization in changing sociaty). Perspektivy nauki (Perspectives of Science). 2012. Vol. 37, no. 37, pp. 27–30.

5. Grigor’eva M. V. Ponyatie «obrazovatel’naya sreda» i modeli obrazovatel’nych sred v sovremennoy otechestven­noy pedagogicheskoy psichologii (The notion «educational environment” and the models of educational environments in the modern social national pedagogical psychology). Uchenye zap. Ped. in-ta Sarat. gos. un-ta im. N. G. Cherny­shevskogo. Ser. Psihologiya. Pedagogika (Proceeding of Teachers Institute of Saratov State University. Ser. Psychology. Pedagogу). 2010, vol. 3, no. 4 (12), pp. 3–11.

Published: 
17.12.2014
Short text (in English):
(downloads: 49)