Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Shustova L. Р., Danilov S. V., Glebova Z. V. Developing young teachers’ motivation for success through a professional skills competition. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss. 1, pp. 80-87. DOI: 10.18500/2304-9790-2022-11-1-80-87

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 105)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
37.082

Developing young teachers’ motivation for success through a professional skills competition

Autors: 
Shustova Lyubov Р., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Danilov Sergey V., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Glebova Zoya V., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Abstract: 

Developing young teachers’ motivation for success through their participation in professional competitions is a relevant issue. Its relevance is determined by the necessity to reveal the potential of a young teacher’s personality. Moreover, the impact that participation in contests may  have on a teacher’s motivation has not yet been completely investigated. The article, thus, focuses on the problem of involving young teachers in competitions held by universities. The purpose of the research is to fi nd out what teacher training universities can do in the area of developing young teachers’ motivation for success through a professional skills competition. The authors hypothesize that participation of young teachers in competitions contributes to the development of their motivation for success in teaching. The research was carried out (2017-2021) on a sample of young teachers (N=198, teaching experience was no more than 5 years, men – 3, women – 195) of the educational institutions of the Ulyanovsk region. The researchers then diff erentiated between the experimental (n = 97, man – 1, women – 96) and control (n = 101, men – 2, women – 99) groups. To diff erentiate the groups, the researchers used the criterion of the teachers’ participation/non-participation in the competition “Personal Success”. The authors used the questionnaire “Motivation for Success and Fear of Failure” (by A. A. Rean) to record the parameters of motivation for success and avoiding failure. The research shows that the number of young teachers with a high level of motivation for success has increased by 16.2 % among those who participated in the competition. On the contrary, the index of the control group has decreased by 4.1 %. It is revealed that the number of teachers from the experimental group with a medium high level of motivation for success has risen by 27.2 %, whereas the same index in the control group has fallen down by 5.2 %. Evidently, the number of the respondents with a medium level of motivation in the experimental group has decreased by 43.4 %; the fi gure of the control group has fallen by 10.4 %. The article concludes that participation of young teachers in competitions has a positive impact on their motivation for success in teaching. The experience of Ulyanovsk Sate Pedagogical University named by I. N. Ulyanov in developing young teachers’ motivation for success by holding a professional competition can be recommended for implementation in other universities. 

Reference: 
 1. Luk'yanova M. I., Galatskova I. A., Shustova L. P. Gotovnost’ pedagoga k razvitiyu detskoy odarennosti v obrazovatel’noy deyatel’nosti [Readiness of the Teacher for the Development of Children’s Giftedness in Educational Activities: A Teaching Aid]. Ul′yanovsk, SIMJET Publ., 2019. 184 p. (in Russian).
 2. Zee M., Koomen H. M. Y. Teacher Self-Effi cacy and Its Effects on Classroom Processes, Student Academic Adjustment, and Teacher Well-Being: A Synthesis of 40 Years of Research. Review of Educational Research, 2016, vol. 86, iss. 4, pp. 981‒1015. DOI: 10.3102/0034654315626801
 3. Naskol’ko my uspeshny? Posobie dlya fasilitatorov. Dopolnenie k Mezhdunarodnym standartam kachestva dlya obshchestvenno-aktivnykh shkol [How successful are we? A guide for facilitators. Supplement to the International Quality Standards for Community Schools]. 2012. Available at: https://docplayer.ru/39794353-Posobie-dlya-fasilitatorov.html (accessed 02 February 2022) (in Russian).
 4. Kan-Kalik V. A., Nikandrov N. D. Pedagogicheskoe tvorchestvo [Pedagogical Creativity]. Moscow, Pedagogyika Publ., 1990. 144 p. (in Russian).
 5. Guseynov A. Z. Theoretical Problems of Modern Pedagogical Creativity. Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2018, vol. 18, iss. 4, pp. 478–482. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2018-18-4-478-482
 6. Lozhkina E. Yu. On the development of the human capital of an educational institution by means of professional competitions]. Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii [Innovation Projects and Programs in Education], 2013, no. 4, pp. 58–59 (in Russian).
 7. Abramo J. M., Reynolds A. “Pedagogical Creativity” as a Framework for Music Teacher Education. Journal of Music Teacher Education, 2015, vol. 5, iss. 1, pp. 37–51. DOI: 10.1177/1057083714543744
 8. Kirillov V. V., Kalabukhova G. V., Malysheva O. G., Tokareva E. A. Competitions of professional skills in pedagogy: opinion of students of pedagogical universities and school teachers. CITISE, 2020, no. 2, pp. 445‒470 (in Russian). DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.40
 9. Buraya L. V., Buraya E. V. Strategy for developing the route of creative self-realization of a teacher and educator. Konceptsii i prakticheskie podkhody v rabote dobrovol’tsev i volonterov: materialy XVIII mezhregion. nauch.-prakt. konf., posvyashch. Vseros. godu dobrovol’tsev i volonterov (27 marta 2018 g.) [Concepts and Practical Approaches in the Work of Volunteers and Volunteers. Proceedings of the XVIII Interregional Scientifi c and Practical Conference dedicated to the AllRussian Year of Volunteers and Volunteers (March 27, 2018)]. Staryi Oskol, ROSA Publ., 2018, pp. 46–50 (in Russian).
 10. Tamochkina O. A. On the issue of personality traits necessary for the development of a future teacher’s creative potential. In: Mirovye nauchno-tekhnologicheskie tendentsii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya APK i sel’skikh territoriy: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch.75-letiyu okonchaniya Stalingradskoy bitvy (31 yanvarya – 2 fevralya 2018 g.) [World Scientifi c and Technological Trends in the Socio-Economic Development of the Agro-IIndustrial Complex and Rural Areas. Proceedings of the International Scientifi c and Practical Conference dedicated to the 75th Anniversary of the end of the Battle of Stalingrad (January 31 ‒ February 2, 2018)]. Volgograd, Volgograd State Agrarian University Publ., 2018, pp. 586–590 (in Russian).
 11. Vedernikova L. V. Formation of the Teacher’s Value Orientations for Creative Self-Realization in Pedagogical Activity. Diss. Dr. Sci. (Pedag.). Moscow, 2001. 274 p. (in Russian).
 12. Gnatko N. M. Problema kreativnosti i yavlenie podrazhaniya [The Problem of Creativity and the Phenomenon of Imitation]. Moscow, IPAN Publ., 1994. 43 p. (in Russian).
 13. Petrovskiy A. V., Yaroshevskiy M. G., eds. Kratkiy psikhologicheskiy slovar’ [Brief Psychological Dictionary]. Rostov-on-Don, Phoenix Publ., 1998. 512 p. (in Russian).
 14. Glebova Z. V. Comprehensive support for the professional activities of a young teacher in a university complex. Diss. Cand. Sci. (Pedag.). Ul′yanovsk, 2019. 259 p. (in Russian)
 15. Lukyanova M. I. Attracting young teachers to participate in professional competitions: conditions and priorities. Razvitie professional’nykh kompetentsiy uchitelya: osnovnye problemy i tsennosti: sb. nauch. tr. V Mezhdunar. foruma po pedagogicheskomu obrazovaniyu. Ch. 1 [Development of Professional Competencies of a Teacher: Main Problems and Values: Collection of scientifi c papers of the V International Forum on Pedagogical Education. Part 1]. Kazan, Otechestvo Publ., 2019, pp. 368–373 (in Russian).
 16. Bordovskaya N. V., Rean A. A. Pedagogika [Pedagogy]. St. Petersburg, Piter Publ., 2000. 304 p. (in Russian).
 17. Lukyanova M. I., Shustova L. P., Danilov S. V. The development of the competence of teachers in the context of the implementation of modern scientifi c approaches in the innovative activities of educational organizations. Izvestiya of Saratov University. Educational Aсmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 2 (26), pp. 102–109 (in Russian). DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-2-102-109
 18. Galitskikh E. O., Davlyatshin O. V. Nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie pedagogov v sovremennykh usloviyakh razvitiya shkoly [Scientifi c and methodological support of teachers in modern conditions of school development]. Available at: http://www.iro38.ru/o-jornal.html (accessed 01 February 2022) (in Russian).
 19. Danilov S. V., Shustova L. P. Normativnoe soprovozhdenie professional’noy kar’ery molodykh pedagogov [Regulatory support for the professional career of young teachers: a collection of materials]. Ul′yanovsk, UlGPU im. I. N. Ul′yanova Publ., 2018. 55 p. (in Russian).
 20. Aleksandrova E. A. Scientific and methodological support of teachers. Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2020, nо. 6 (117), pp. 14–21. DOI: 10.20323/1813-145X2020-6-117-14-21 (in Russian)
 21. Elina E. G., Alexandrova E. A. New Forms of Interaction with Students: the Scientifi c and Educational Festival ″The Week of Pedagogical Education″ in Saratov State University. Izvestiya of Saratov University. Educational Aсmeology. Developmental Psychology, 2019, vol. 8, iss. 2 (30), рр. 163–168 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2019-8-2-163-168
 22. Shustova L. P., Danilov S. V., Glebova Z. V. Designing trajectories for supporting novice teachers in a university complex. Nizhegorodskoe obrazovanie [Education in Nizhny Novgorod], 2020, no. 4, pp. 35–41 (in Russian).
 23. Lukyanova M. I., Glebova Z. V. Implementation of a promising project of scientific and methodological support for young teachers ″Ladder of Success″. Municipal’noe obrazovanie: innovatsii i eksperiment [Municipal Education: Innovation and Experiment], 2019, no. 2 (65), pp. 60–67 (in Russian).
 24. Gerasimova K. Yu. The creative approach to the teacher training (foreign experience). Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University, 2015, no. 7, pp. 28–36 (in Russian).
 25. Conklin H. G., Hughes H. E. Practices of Compassionate, Critical, Justice-Oriented Teacher Education. Journal of Teacher Education, 2016, vol. 67, iss. 1, pp. 47–60. DOI: 10.1177/0022487115607346
 26. Kimhi Y., Geronik L. Creativity Promotion in an Excellence Program for Preservice Teacher Candidates. Journal of Teacher Education, 2019, vol. 71, iss. 5, pp. 505‒517. DOI: 10.1177/0022487119873863
 27. Pazukhina S. V. Pedagogicheskaya uspeshnost’: diagnostika i razvitie professional’nogo soznaniya uchitelya [Pedagogical Success: Diagnostics and Development of the Teacher’s Professional Consciousness]. St. Petersburg, Rech Publ., 2007. 224 p. (in Russian).
Received: 
12.11.2021
Accepted: 
09.12.2021
Published: 
31.03.2022