Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Malyshev I. V., Ruchin V. A. Correlation between Social Competence and Adaptive Capabilities of Students of Different Specialities. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 4, pp. 355-360. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-4-355-360

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 141)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Correlation between Social Competence and Adaptive Capabilities of Students of Different Specialities

Autors: 
Malyshev Ivan V., Saratov State University
Ruchin Vladimir A., Saratov State Technical University named after Gagarin Yu. A.
Abstract: 

The paper presents the findings of a theoretical analysis of the correlation between a person’s adaptation and his/her social competence. It presents the results of an empirical study of the correlation between social competence and adaptive potential that was conducted on a sample of students (N = 80, aged 18–19) using the following diagnostic tools: the «Communicative social competence instrument» (CSC) (N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, T. M. Manuilov) and the «Social and psychological adaptation questionnaire» (K. Rogers and R. Diamond). It is demonstrated that a person’s social competence is one of significant factors of socio-psychological adaptation and adaptive capabilities. In particular, it was established that immediacy in communication, optimistic attitude, resistance to stress, self-control, performance efficiency, and low levels of aggressiveness act as the basis for the formation of students’ optimal adaptive capabilities. The research findings can be realized in the practice of psycho-social services at educational institutions.

Reference: 

1. Shamionov R. M. O nekotorykh effektakh sotsializatsii lichnosti v kontekste sistemno-diakhronicheskogo podkhoda (Some effects of socialization in context of systemdiachronic approach). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education), 2014, no. 4, p. 585 (in Russian).

2. Shamionov R. M. Adaptatsionnaya gotovnost’ lichnosti – sub’ekta sotsial’nogo vzaimodeystviya (Adaptation readiness of personality as subject of social interaction). Izv. Saratov Univ. (N. S.). Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2015, vol. 15, no. 4, pp. 106–112 (in Russian).

3. Bocharova E. E. Sovremennye trendy soderzhatel’nykh metodov analiza protsessa sotsializatsii lichnosti (Contemporary trends of meaningful methods of person’s socialization process analysis). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem: elektr. nauch. zhurn. (Modern research of social problems: scientifi c e-journal), 2013, no. 9 (29). P. 58. Available at: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013/9/bocharova. pdf (accessed 25 May 2016) (in Russian).

4. Konstantinov V. V., Kopylova L. E. Spetsifi ka psikhologicheskogo soprovozhdeniya protsessa shkol’noy adaptatsii (Specifi city of psychological support of school adaptation process). Vestn. Sarat. obl. in-ta razvitiya obrazovaniya (Herald of Saratov region instutute of education development), 2015, no. 1, pp. 18–22 (in Russian).

5. Malyshev I. V., Orlyanskaya A. R. Adaptatsionnye vozmozhnosti lichnosti studentov-sportsmenov v usloviyakh vuzovskogo obucheniya (Adaptational possibility of personality of students-sportsmen in conditions of high schools study). V mire nauchnykh otkrytiy (In the World of Scientifi c Discoveries), 2015, no. 7.1 (67), pp. 512–524 (in Russian).

6. Malyshev I. V., Orlyanskaya A. R. Vliyanie sotsial’nopsikhologicheskogo treninga na adaptatsionnye vozmozhnosti lichnosti studentov-sportsmenov (Infl uence of social-psychological training to adaptational possibilities of students-sportsmen personalities). V mire nauchnykh otkrytiy (In the World of Scientifi c Discoveries), 2015, no. 11-1, pp. 618–629 (in Russian).

7. Rototaeva N. A. Psikhologicheskie usloviya razvitiya sotsial’noy kompetentnosti v yunosheskom vozraste: аvtoref. dis. … kand. psikhol. nauk (Psychological development’s conditions of social competences in young age: autoref. diss. … cand. of psychology). Moscow, 2002. 185 p. (in Russian).

8. Zakurdaeva L. G. Defi nitsionnyy analiz kategoriy «sotsializatsiya », «sotsial’nost’», «Sotsial’naya kompetentnost’», «Sotsial’naya kompetentsiya» (Defi nition analysis of the categories «socialization», «social», «social competence», «social competence»). Aktual’nye voprosy sovremennoy nauki (Actual problems of modern science), 2010, no. 11, pp. 65–73 (in Russian).

9. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezul’tata obrazovaniya (Key competence – new paradigma of education result). Vysshee obrazovanie segodnya (Higher Education Today), 2003, no. 5, pp. 34–44 (in Russian).

10. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov T. M. Sotsial’nopsikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp (Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups). Moscow, 2005. 490 p. (in Russian).

Published: 
12.12.2016