Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Lukjanova M. I., Shustova L. Р., Danilov S. V. Development of Teachers’ Competence in the Context of Modern Scientific Approaches to the Innovative Activity of Educational Organizations. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 102-109. DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-2-102-109

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 95)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Development of Teachers’ Competence in the Context of Modern Scientific Approaches to the Innovative Activity of Educational Organizations

Autors: 
Lukjanova Margarita I., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Shustova Lyubov Р., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Danilov Sergey V., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Abstract: 

The article presents an example of the organization of experimental and innovative activities in the educational institutions of Ulyanovsk oblast united by the regional programme for development of innovative processes. Being implemented for almost a quarter of a century, the programme for development of innovative processes creates the conditions for the development of professional skills and teachers’ competence. This became possible due to the fact that the participants in the programme for development of innovative processes (such as experimental sites and scientific and methodological centres) implement scientific inquiry and research activities on the basis of a variety of scientific approaches. The identification of these approaches and the description of training of teachers for its implementation have become the goal of this article. Using the analysis of documents as a method of research, the authors managed to identify the scientific approaches used by the programme participants. The subject and content of the innovation activities of participants in the programme for development of innovative processes were analysed through the prism of the implementation of the system, activity, competence, axiological, acmeological, personality- oriented, culturological, environmental, cluster and gender approaches. The novelty of this study consisted in the comprehension of the experience of innovative activity of educational institutions of the Ulyanovsk oblast as a resource for the development of the professional competencies of teachers. The applied aspect of the investigated problem can be implemented in the pedagogical practical trainings for educational organizations.

Reference: 

​1. Lazarev V. S. O natsional’noy innovatsionnoy sisteme v obrazovanii i zadachakh nauchnogo obespecheniya ee razvitiya [About National Innovative System at Education and Tasks of Scientifi c Support of Its Development]. Pedagogika [Pedagogy], 2010, no. 7, pp. 12–13 (in Russian).

2. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 23 iyunya 2009 g. № 218 «Ob utverzhdenii poryadka sozdaniya i razvitiya innovatsionnoy infrastruktury v sfere obrazovaniya» (Order by Ministry of Education and Science of the Russian Federation no. 218 {June 23 2009} “About Approval of Course of Creation and Development of Innovative Infrastructure in Educational Sphere” Ros. gaz. (Rossiyskaya gazeta), 2009, 20 August, no. 4978 (154)). Available at: https://rg.ru/2009/08/20/ innovacii-obrazovanie-dok.html (accessed 20 January 2018) (in Russian).

3. Programma razvitiya innovatsionnykh protsessov v doshkol’nykh obrazovatel’nykh organizatsiyakh, obshcheobrazovatel’nykh organizatsiyakh, professional’nykh obrazovatel’nykh organizatsiyakh i organizatsiyakh dopolnitel’nogo obrazovaniya Ul’yanovskoy oblasti na 2015–2020 gg. [Program of Development of Innovative Processes at Preschool Educational organizations, GeneralEducational Organizations, Professional Educational Organizations and Organizations of Additional Education in Ulyanovsk Region for 2015–2020]. Eds. S. Yu. Prokhorova, T. B. Tabardanova. Ulyanovsk, 2015. 88 p. (in Russian).

4. Danilov S. V., Vershinin V. N. Obrazovatel’nye innovatsii v regione: istoriya, sovremennoe sostoyanie, soderzhanie [Educational Innovations in Region: History, Modern Station, Content]. Ulyanovsk, 2015. 208 p. (in Russian).

5. Kamaleeva A. R. Sistemnyy podkhod v pedagogike (System Approach in Pedagogy). Available at: http://npo.tspu.edu.ru/files/npo/PDF/articles/ kamaleyeva_a._r._13_23_3_9_2015.pdf (accessed 25 September 2017) (in Russian).

6. Danilov S. V., Luk’yanova M. I. Sistemnyy podkhod k upravleniyu innovatsionnoy deyatel’nost’yu obrazovatel’nykh organizatsiy regiona [System Approach to Management of Innovative Activity of Regional Educational Organizations]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental Research], 2015, no. 2 (part 19), pp. 4298–4303 (in Russian).

7. Sushchnost’ deyatel’nostnogo podkhoda v obrazovanii (Essence of Activity Approach in Education). Available at: http://infourok.ru/suschnost_deyatelnostnogo_podhoda_v_ obrazovanii573965.htm (accessed 25 September 2017) (in Russian).

8. Luk’yanova M. I. Formirovanie tsennostnogo otnosheniya pedagoga k lichnostno orientirovannomu obrazovaniyu v protsesse innovatsionnoy deyatel’nosti [Formation of Teacher’s Axiological Attitude to Personally-Oriented Education at Process of Innovative Activity]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental Research], 2014, no. 11 (part 3), pp. 621–626 (in Russian).

9. Sukhanova V. I. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii: zadachi pedagogicheskoy deyatel’nosti uchitelya nachal’noy shkoly po vvedeniyu FGOS (Competence Approach at Education: Tasks of School Teacher’s Pedagogical Activity for Establishment of FSES). Available at: http:// pandia.ru/text/77/275/20526.php (accessed 25 September 2017) (in Russian).

10. Aksiologicheskiy podkhod v obrazovanii: teoriya i praktika: mezhdunar. sb. nauchn. tr. (Axiological Approach at Education: Theory and Praxis: International Collection of Scientifi c papers). Eds. M. I. Luk’yanova, E. A. Lodatko. Cherkassy, Ulyanovsk, 2013. 504 p. (in Russian).

11. Shustova L. P., Gritsenko V. V., Nikitina O. G., Bodina N. S. Polikul’turnyy podkhod v uchrezhdeniyakh dopolnitel’nogo obrazovaniya: metod. posobie [Poly-Cultural Approach in Organizations of Additional education: Methodical Manual]. Ed. by L. P. Shustova. Ulyanovsk, 2015. 156 p. (in Russian).

12. Petrukhin V. V. Akmeologiya kak uslovie povysheniya kachestva obrazovaniya (Acmeology as Condition of Rise of Quality of education). Available at: http:// festival.1september.ru/articles/532318/ (accessed 25 September 2017) (in Russian).

13. Danilov S. V., Luk’yanova M. I. Klasternyy podkhod v regional’nom obrazovanii (Cluster Approach in Regional Education). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern Problems of Science and Education), 2015, no. 1. Available at: http://www.science-education.ru/121-18896 (accessed 30 April 2015) (in Russian).

14. Shtyleva L. V. Pedagogika i gender: razvitie gendernykh podkhodov v obrazovanii (Pedagogy and Gender: Development of Gender Approaches in Education). Available at: http://www.ivanovo.ac.ru/win 1251/jornal /jornal3/shtil. htm (accessed 25 September 2017) (in Russian).

16. Shustova L. P. Ot «bespoloy» pedagogiki k genderno orientirovannomu ob-razovaniyu [From “Asexual” Pedagogy to Gender-Oriented Education]. Novye tsennosti obrazovaniya [New Educational Values], 2008, no. 1, pp. 136–141 (in Russian).

Published: 
30.05.2018