Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Tolochek V. A. “Acme”: Space and Time of Manifestation of the Phenomenon. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 3, pp. 204-213. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-204-213

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 66)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

“Acme”: Space and Time of Manifestation of the Phenomenon

Autors: 
Tolochek Vladimir A., Institute of Psychology
Abstract: 

The article discusses the content of the phenomenon of “acme”, it identifies “open questions”, the lack of answers to which hinders its study (temporal parameters of acme, the degree and nature of integration of human qualities, uniqueness and stability of mental structures, the role of environment and the nature of involvement of human activity in the activities of social groups, etc.). The purpose of the article is to raise questions of searching for and identifying spatial and temporal parameters of how the phenomenon of “acme” is manifested. Based on a critical analysis of scientific and fictional literature, this study examined such key aspects of acme as: 1) integration of the “inner conditions” of a person and environmental conditions (integration of intrasubject, intersubject, and extra-subject resources); 2) temporal determinants of the state of “acme”: temporal parameters of integration of intersubjective resources, determinants of structures of mental states, unrepeatability of structures of mental states, ambivalence of a person’s social experience. This study draws attention to the pronounced dynamism of the mental structures formed in a person, their subordination/orientation to the nature of forthcoming activities and tasks to be solved, to the dynamics of the situation of an activity; to the participation of a person in activities of different social groups, with his/her fulfillment of completely definite social roles and specific functions; to the interrelations of such differentiation of a person’s social activity of and his/her social success; to the differences in the conditions of the social macro, meso-, and microenvironment in regard to their effect on different people; to the reality of the forms of manifestation, or the stages, of “microacme” and “mesoacme”, and non-obviousness or rarity of “macroacme” stages; to the fundamental non-repeatability of the synergy of activity, activities, personal characteristics of people included in social groups, etc. The article proposes variants of programs of further study of that phenomenon, conventionally defined as a resource approach and a differential approach.

Reference: 

1. Tolochek V. A. Sotsializatsiya v kvadrate: lokalizatsiya fenomena «akme» i ego veroyatnye determinanty (Socialization in square: localization of “acme” phenomenon and its probable determinants). Mir Psikhologii (The World of Psychology), 2005, no. 4, pp. 50–64 (in Russian).

2. Tolochek V. A. Akmeologiya: balans metodologii i empiriki i perspektivy razvitiya (Acmeology: balance between methodology and empiric and perspectives of development). Akmeologiya (Acmeology), 2004, no. 2, pp. 6–11 (in Russian).

3. Tolochek V. A. Fenomen «akme»: lichnost’, uspeshnost’, sreda (okruzhenie) (“Acme” phenomenon: personality, successfulness, environment). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2015, vol. 4, iss. 1(13), pp. 16–21 (in Russian).

4. Tolochek V. A. Sotsial’naya uspeshnost’ cheloveka: vnesub''ektnye i intersub''ektnye resursy (Person’s social successfulness: out-of-subject and inter-subject recourses). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2015, vol. 4, iss. 2 (14), pp. 115–123 (in Russian).

5. Akmeologiya (Acmeology). Ed. by A. A. Derkach. Moscow, 2002. 681 p. (in Russian).

6. Derkach A. A., Zazykin V. G. Akmeologiya (Acmeology). St. Petersburg, 2003. 256 p. (in Russian).

7. Leont’ev D. A. Samoaktualizatsiya kak dvizhushchaya sila lichnostnogo razvitiya: istoriko-kriticheskiy analiz (Selfactualization as driving force of personal development: historical critical analysis). In: Sovremennaya psikhologiya motivatsii (Modern psychology of motivation). Ed. by D. A. Leont’ev. Moscow, 2002, pp. 13–46 (in Russian).

8. Rodionov A.V. Vliyanie psikhologicheskikh faktorov na sportivnyy rezul’tat (Infl uence of psychological factors on sport result). Moscow, 1983. 112 p. (in Russian).

9. Tolochek V. A. Stili deyatel’nosti: resursnyy podkhod (Activity styles: recourse approach). Moscow, 2015. 366 p. (in Russian).

10. Bratus’ B. S. Psikhologiya. Nravstvennost’. Kul’tura (Psychology. Morality. Culture). Moscow, 1994. 61 p. (in Russian).

11. Pryazhnikov N. S. Psikhologiya elity (Psychology of elite). Moscow; Voronezh, 2011. 320 p. (in Russian).

12. Pryazhnikov N. S. Psikhologiya malen’kogo cheloveka (Psychology of little person). Moscow; Voronezh, 2011. 184 p. (in Russian).

13. Kartsev V. P. Sotsial’naya psikhologiya nauki i problemy istoriko-nauchnykh issledovaniy (Social psychology of science and problems of historical-scientifi c researches). Moscow, 1984. 312 p. (in Russian).

14. Yurevich A. V. Sotsial’naya psikhologiya nauki (Social psychology of science). St. Petersburg, 2001. 352 p. (in Russian).

15. Vasil’eva I. I. Predotvrashchenie emotsional’nykh konfliktov kak zadacha inzhenerno-psikhologicheskogo proektirovani (Prevention of emotional confl icts as task of engineering-psychological projecting). Aktual’nye problemy psikhologii truda, inzhenernoy psikhologii i ergonomiki (Actual problems of labor psychology, engineering psychology and ergonomics). Iss. 6. Eds. A. A. Oboznov, A. L. Zhuravlev. Moscow, 2014, pp. 161–171 (in Russian).

16. Shigaev A. S. Khokkey (Hockey). Moscow, 2012. 218 p. (in Russian).

17. Volkova E. V. Tekhnologii razvitiya mental’nykh resursov (Technologies of development of mental recourses). Moscow, 2016. 256 p. (in Russian).

18. Tolochek V. A. Fenomen «resursy»: stadii i situatsii aktualizatsii usloviy sredy kak resursov (“Recourses” phenomenon: stages and situations of actualizing environmental conditions as recourses). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 1 (21), pp. 15–23 (in Russian).

19. Zhuravlev A. L., Sosni V. A., Krasnikov M. A. Sotsial’naya psikhologiya (Social psychology). 2nd ed. Moscow, 2011. 498 p. (in Russian).

20. Mudrik A. V. Sotsializatsiya i «smutnoe vremya» (Socialization and “troubled time”). Moscow, 1991. 80 p. (in Russian).

21. Kaptsov A. V. Lichnostnoe i intellektual’noe razvitie studentov v usloviyakh uchebnoy gruppy sovremennogo vuza (Students’ personal and intellectual development in conditions of academic group in modern university). Samara, 2011. 214 p. (in Russian).

22. Kibal’chenko I. A. Psikhologicheskie osnovy organizatsii uchebno-poznavatel’nogo opyta uchashchikhsya (Psychological foundations of organizing of students’ learning experience). Moscow, 2010. 414 p. (in Russian).

23. Kolesnikova E. I. Lichnostnye i tsennostnye aspekty samoregulyatsii sub”ektov obrazovatel’nogo protsessa v vuze (Personal and axiological aspects of self-regulation by subjects of educational process at university). Vestn. Samar. gum. akad. Ser. Psikhologiya (The Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Ser. Psychology), 2012, no. 1 (11), pp. 9–26 (in Russian).

24. Bocharova E. E. Samoopredelenie lichnosti kak sub”ekta professional’noy sotsializatsii (Personality’s selfdetermination as subject of professional socialization). Problemy sotsial’noy psikhologii lichnosti: mezhvuzov. sb. nauch. tr. (Issues of personality’s social psychology: the inter-universities collection of scientifi c papers). Iss. 10. Saratov, 2012, pp. 121–128 (in Russian).

25. Lobanova Yu. I. Psikhologiya bezopasnogo avtovozhdeniya (Psychology of safe car-driving). St. Petersburg, 2016. 242 p. (in Russian).

26. Shamionov R. M. O nekotorykh preobrazovaniyakh struktury sub”ektivnogo blagopoluchiya lichnosti v raznykh usloviyakh professional’noy sotsializatsii (About some transformations of structure of personality’s subjective well-being in different conditions of professional socialization). Mir Psikhologii (The World of Psychology). 2010, no. 1, pp. 237–249 (in Russian).

Published: 
28.08.2017