Cite this article as:

Бочарова Е. Е. Time Prospective of Senior High School Students with Different Levels of Subjective Control. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. , iss. 2, pp. 157-?. DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2017-6-2-157-163


Time Prospective of Senior High School Students with Different Levels of Subjective Control

Abstract: 

The paper presents the results of theoretical and empirical research of time perspective among senior high school students depending on the subjective control localization. The study was conducted on the samples of senior high school students from general schools of the city of Saratov with «extreme» level of subjective control (n=70). Following psychodiagnostic methods were used: «Levels of subjective control» (by J. Rotter, modified by E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, L. M. Etkind); «Psychological time of an individual» (by A. Kronik, E. Golovakha); method of motivational induction (form B) (by J. Nutten). The tendency for differentiation of qualitative and quantitative characteristics of time perspective among the senior high school students with different levels of subjective control was discovered. This tendency reveals in reduction of eventivity in the sample of high school students with external localization of subjective control. The variability of locus of control orientation in different fields of life of high school students depending on the extent of subjective control level was revealed. Senior high school students with low level of subjective control demonstrate externality in the field of failures, as well as in the field of educational activities; in the field of failures and interpersonal relationships, they mostly demonstrate responsibilities (internality). The applied aspect of the research can be implemented in development of psycho-pedagogical support programmes for a person’s development in the course of educational process.

References

1. Ginzburg M. R. Psikhologicheskoe soderzhanie lichnostnogo samoopredeleniya (Psychological content of personal self-determination). Voprosy psychologii (Voprosy Psychologii), 1994, № 3, pp. 43–52. (in Russian).

2. Nyutten Zh. Motivatsiya, deystvie i perspektiva budushchego (Motivation, act and future perspective). Moscow, 2004. 607 p. (in Russian).

3. Abul’khanova-Slavskaya K. A. Zhiznennye perspektivy lichnosti (Life perspectives personality). Psikhologiya lichnosti i obraz zhizni. Pod red. E. V. Shorokhovoy. (Psychology of personality and lifestyle). Ed. by E. V. Shorokhova. Moscow, 1987, pp. 149–151 (in Russian).

4. Abul’khanova K. A., Berezina T. N. Vremya lichnosti i vremya zhizni (Time of personality and a life time). St. Petersburg, 2001. 324 p. (in Russian).

5. Golovakha E. I., Kronik A. A. Psikhologicheskoe vremya lichnosti (Psychological time of personality). Kiev, 1984. 130 p. (in Russian).

6. Bykov S. V., Bobrova I. V. Samokontrol’ kak faktor formirovaniya otvetstvennosti u podrostkov (Self-control as a factor of responsibility in adolescents). Vestn. Samar. gum. akad. Ser. Psikhologiya (Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Ser. Psychology), 2012, no. 2, pp. 11–24 (in Russian).

7. Rean A. A. Psikhologiya lichnosti (Psychology of Personality). St. Petersburg, 2013. 288 p. (in Russian).

8. Akimenko A. K. Vremennaya perspektiva i zhiznennye tsennosti starsheklassnikov gorodskikh i sel’skikh shkol (Visions of the past, present and future in the system of socio-psychological personal adaptation). Izv. Saratov. Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 2, pp. 131–141 (in Russian).

9. Shkurko T. A. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti lichnosti s vyrazhennoy potrebnost’yu v kontrole sebya i drugikh lyudey (Socio-Psychological characteristics personality with a strong need to control yourself and others). Vestn. Tom. gos. un-ta (Bulletin of Tomsk Staty University), 2011, no. 349, pp. 177–184 (in Russian).

10. Yanitskiy M. S., Seryy A. V., Prokonich O. A. Osobennosti vremennoĭ perspektivy lichnosti predstaviteleĭ razlichnykh tsennostnykh tipov massovogo soznaniya (Features time perspective personality representatives of various types of values of the mass consciousness). Vestn. Kamchatsk. region. assotsiatsii «Uchebno-nauchnyy tsentr». Ser. Gumanitarnye nauki (Bulletin of Kamchatka Regional Association» Educational-Scientifi c Center»), 2012, no. 2 (20), pp. 175–180 (in Russian).

11. Andreeva G. M. Psikhologiya sotsial’nogo poznaniya (Psychology of social knowledge). Moscow, 2005. 303 p. (in Russian).

12. Kuz’mina E. I. Lichnostnaya zrelost’ kak kriteriy otsenki uspeshnosti sotsializatsii detey-sirot (Maturity of personality as a criterion for appreclating orphans’ successful socialization). Uchen. zap. Saratov ped. in-ta SGU. Ser. Psikhologiya. Pedagogika (Scientifi c proceedings of the Saratov Pedagogic Institute of SGU. Ser. Psychology. Pedagogy), 2009, vol. 1, no. 1 (5), pp. 38–41 (in Russian).

13. Shamionov R. M. Psikhologiya sub’ektivnogo blagopoluchiya lichnosti (Psychology of subjective well-being personality). Saratov, 2004. 180 p. (in Russian).

14. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’nopsikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp (Socio-psychological diagnosis of personality development and small groups). Moscow, 2005. 490 p. (in Russian).

Full text (in Russian):
(downloads: 39)
Short text (in English):
(downloads: 55)