Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Graur M. V. Psychological Meaning of the Concept «School Adaptation». Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 3, pp. 211-214. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-3-211-214

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 173)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Psychological Meaning of the Concept «School Adaptation»

Autors: 
Graur Marina V., Saratov State University
Abstract: 

The paper presents the findings of a theoretical analysis of the problem of school adaptation. It is demonstrated that school adaptation is an ongoing process, involving such fundamental changes in the person’s life as the change of activities and social environment. School adaptation is interpreted not only as a process of adaptation to effective functioning in an educational environment, but also as the person’s active exploration of the surrounding environment associated with his/her ability to develop psychologically, personally, and socially. It is demonstrated that during the initial stages of schooling, the process of a child’s adaptation to the educational environment, which is accompanied by difficulties, often has an adverse effect on his/her further studies at school and later at institutions of vocational education. The paper provides a rationale for an integrated approach to dealing with the problem of school adaptation.

Reference: 

1. Kondakov I. M. Psikhologicheskiy slovar’ (Psychological dictionary). Moscow, 2000. 225 p. (in Russian).
2. Berezin F. B. Psikhicheskaya i psikhofi ziologicheskaya adaptatsiya cheloveka (Person’s psychical and psychophysiological adaptation). Leningrad, 1988. 270 p. (in Russian).
3. Nikiforov V. I., Surygin A. I. Teoriya i praktika vysshego professional’nogo obrazovaniya. Terminy, ponyatiya i opredeleniya (Theory and praxis of high professional education. Terms, notions and defi nitions). St.-Petersbirg, 2009. 141 p. (in Russian).
4. Snegireva T. V. Protsess sotsial’no-psikhologicheskoy adaptatsii v usloviyakh spetsializatsii uchebnoy deyatel’nosti: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk (Process of social-psychological adaptation under conditions of specialty of learning activity: autoref. diss. … cand. of psychology). Moscow, 1978. 22 p. (in Russian).
5. Daniyarov S. B., Solozhenkin V. V., Krasnov I. G. Vzaimosvyaz’ fi ziologicheskikh i psikhologicheskikh pokazateley v protsesse adaptatsii u studentov (Correlation of physiological and psychological markers in students’ adaptive process). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 1989, no. 1, pp. 99‒105 (in Russian).
6. Grigor’eva M. V. Shkol’naya adaptatsiya: mekhanizmy i faktory v raznykh usloviyakh obucheniya (School adaptation: mechanisms and factors in different conditions of studying). Saratov, 2008. 212 p. (in Russian).

7. Dorozhevets T. V. Diagnostika shkol’noy dezadaptatsii (Diagnostic of school de-adaptation). Vitebsk, 1995. 154 p. (in Russian).
8. El’konin D. B. Psikhologiya obucheniya mladshego shkol’nika (Psychology of primary school pupil’s learning). Moscow, 2004. 64 p. (in Russian).
9. Venger A. L. Psikhologicheskoe obsledovanie mladshikh shkol’nikov (Psychological inspection of primary school pupils). Moscow, 2003. 160 p. (in Russian).
10. Akhutina T. V. Neyropsikhologiya individualnykh razlichiy detey kak osnova ispolzovaniya neyropsikhologicheskikh metodov v shkole (Neuropsychology of children’s individual differences as a basis for the using of neuropsychological methods in school). I Mezhdunar. konf. pamiyati A. R. Luriya: sb. dokl. (I International conference of the memory of A. R. Luria: reports collection). Eds. E. D. Chomskaya, T. V. Akhutina. Moscow, 1998, pp. 201‒208.
11. Solov’eva T. A. Pervoklassnik: adaptatsiya v novoy sotsial’noy srede (First grade pupil: adaptation in new social environment). Moscow, 2008. 72 p. (in Russian).
12. Bityanova M. G. Rabota psikhologa v nachal’noy shkole (Psychologist’s work in primary school). Moscow, 1998. 352 p. (in Russian).
13. Kostyak T. V. Psikhologicheskaya adaptatsiya k shkole (Psychological adaptation to school). Moscow, 2008. 176 p. (in Russian).
14. Eksakusto T. V., Istratova O. N. Spravochnik psikhologa nachal’noy shkoly (Reference book for psychologist of primary school). Rostov-on-Don, 2003. 448 p. (in Russian).
15. Solov’eva D. Yu. Faktory adaptatsii pervoklassnikov v shkole (Factors of primary school pupils’ adaptation at school). Voprosy Psikhologii (Voprosy Psychologii), 2012, no. 4, pp. 23‒31 (in Russian)

Published: 
24.09.2016
Short text (in English):
(downloads: 109)