Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Konovalova M. D. Peculiarities of Students’ Self-Actualization of Personality in the Process of Inclusive Vocational Education. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 3, pp. 220-227. DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-3-220-227

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 104)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Peculiarities of Students’ Self-Actualization of Personality in the Process of Inclusive Vocational Education

Autors: 
Konovalova Marina D., Saratov State University
Abstract: 

The paper presents the phenomenon of self-actualization in foreign and domestic humanistic psychology. Specificity of self-actualization of an individual in the sphere of professional development is determined. The approaches to the problem of self-actualization of personality in psychology from the point of the compensation theory by L. S. Vygotsky are outlined. The necessity of investigating the phenomenon of self-actualization of personality in the conditions of limitation of vital activity is shown. The aim of the research presented in the article is to find the peculiarities of self-actualization of conditionally healthy students and students with disabilities while receiving professional education in the context of inclusion, as well as the relationship of the components of self-actualization with the satisfaction with educational activities. We assume that there are qualitative and quantitative differences in the structure and level of self-actualization, as well as in the socio-psychological determination of satisfaction with training of students with disabilities. The empirical study was made on a sample of the 1st, 2nd and 3rd year conditionally healthy students (n = 25) and students with disabilities (SWD) (n = 25) 2 using the methodology “Self-actualization test (SAT) by E. Shostrom” (adapted by Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, M. Zagik and M. V. Kroz) and the questionnaire of satisfaction with educational activity by L. V. Mishchenko. Differences in the level of self-actualization of an individual were established according to the basic scales of competence in time and support of the selfactualization test (SAT). It is proved that students with disabilities have lower average self-actualization rates in the period of vocational training than their conditionally healthy peers. Positive correlation links were revealed between the indicators of additional scales of contact and creativity and the satisfaction with learning activity in students with disabilities. The applied aspect of the investigated problem can be realized in the organization of psychological and pedagogical support of inclusive education, the design of psychologically grounded recommendations for optimizing the processes of personal and professional development.

Reference: 

​1. Maslou A. Motivatsiya i lichnost [Motivation and personality]. St. Petersburg, 2008. 352 p. (in Russian).

2. Rodzhers K. Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovleniye cheloveka [On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy]. Moscow, 1998. 479 p. (in Russian).

3. Vakhromov E. E. Samoaktualizatsiya i zhiznennyy put cheloveka [Self-Actualisation and the personal way]. Sovremennyye problemy smysla zhizni i akme: materialy VI–VII simpoziumov PIRAO [Modern issues of the life goal and akme: material of the VI–VII PIRAO symposiums]. Samara, 2002, pp. 147–164 (in Russian).

4. Smal E. V., Povarenkov Yu. P. Osobennosti samoaktualizatsii lichnosti v protsesse eye professionalnogo stanovleniya i razvitiya [Specialties of the personal self-actualisation during its professional establishment and development]. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye obrazovatelnogo protsessa. [Psychological support of the educational process], Minsk, 2013, iss. 3, pp. 274–279 (in Russian).

5. Smal E. V. Obshchaya i professional’naya samoaktualizatsiya lichnosti studenta v protsesse obucheniya v vuze [Common and professional personal self-actualisation of students during the university educational process]. Minsk, 2010. 167 p. (in Russian).

6. Asmolov A. G. Psikhologiya lichnosti: kul’turnoistoricheskoye ponimaniye razvitiya cheloveka [Personal psychology: cultural-historic understanding of a human development]. Moscow, 2007. 528 p. (in Russian).

7. Vygotskiy L. S. Defekt i kompensatsiya [Defect and compensation]. In: Vygotskiy L. S. Sobr. soch. : v 6 t. T. 5. Osnovy def ektologii [Complete works: in 6 vols. Vol. 5. Defectology basics]. Moscow, 1983. 368 p. (in Russian).

8. Mukhametzyanova F. G., Bogovarova V. A., Salyakhutdinova D. R. Psikhologicheskie mekhanizmy i pedagogicheskie usloviya fasilitatsii prepodavatelya kak sodeystviya samorealizatsii studentov v sisteme inklyuzivnogo obrazovaniya vuza [Psychological mechanisms and pedagogical conditions of facilitating the educator as promoting self-fulfi llment of students in inclusive education at a university]. Inklyuziya v obrazovanii [Inclusion in Education], 2016, no. 3, pp. 114–124.

9. Leontyev D. A., Aleksandrova L. A. Vyzov invalidnosti: ot problemy k zadache [Disability challenge: from an issue to the task]. Tretia Vseros. nauch.-prakt. konf. po ekzistentsialnoy psikhologii: materialy soobshcheniy [Third Russian national scientifi c-practical existential psychology conference: session materials]. Moscow, 2010, pp. 114–120 (in Russian).

10. Leontyev D. A. Lichnostnyy potentsial kak potentsial samoregulyatsii [Personal potential as a self-regulatory potential]. Uchen. zap. kaf. obshchey psikhologii MGU im. M. V. Lomonosova [Notes of the General Psycho logy department, Lomonosov Moscow State University]. Moscow, 2006, iss. 2, pp. 85–105 (in Russian).

11. Aleksandrova L. A. Posttravmaticheskiy rost i razvitiye lichnosti studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya [Post-traumatic growth and development of students’ personalities with disabilities]. In: Inklyu zivnoye obrazovaniye: metodologiya praktika i tekhnologii [Inclusive education: methods, practice and technology]. Moscow, 2011, pp. 214–218 (in Russian).

12. Aleksandrova L. A., Lebedeva A. A., Bobozhey V. V. Psikhologicheskiye resursy lichnosti i sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya studentov s OVZ v usloviyakh professionalnogo obrazovaniya [Personal psychological resources and social-psychological adaptation of students with disabilities in the context of high education]. In: Inklyuzivnoye obrazovaniye: praktika. issledovaniya. metodologiya [Inclusive education: practice, research and methodology]. Moscow, 2013, pp. 369–374 (in Russian).

13. Aysmontas B. B., Odintsova M. A. Sotsialno-psikhologicheskoe soprovozhdenie studentov s invalidnostyu i ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Social Psychological Support of Students with Disabilities]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2017, vol. 22, no. 1, pp. 71–80 (in Russian).

14. Shchetinina E. B. Koping-strategii studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovia kak mekhanizm sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii k srede vysshego obrazovatelnogo uchrezhdeniya [Coping strategies of students with disabilities as a mechanism of socialpsychological adaptation to the higher education institution environment]. Vestn. Sarat. obl. in-ta razvitiya obrazovaniya [Bulletin of Saratov Regional Institute of education development], 2016, no. 2 (6), pp. 65–71 (in Russian).

15. Konovalova M. D. Lichnostnyye faktory sotsialnopsikhologicheskoy adaptatsii studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovia [Personal factors of social-physiological adaptation of student with disabilities]. In: Sotsiokulturnaya integratsiya i spetsialnoye obrazovaniye [Sociocultural integration and special education]. Moscow, 2015, pp. 461–468 (in Russian).

16. Aleshina Yu. E., Gozman L. Ya., Dubovskaya E. M., Zagika M. V., Kroz M. V. Izmerenie urovnya samoaktualizatsii lichnosti [Measurement samostoyatelnye the person self-actualisation level]. In: Sotsialno-psikhologiccheskie metody issledovaniya supruzheskikh otnosheniy [Socio-psychological research methods of matrimonial relationships]. Eds. Yu. E. Aleshina, L. Ya. Gozman, E. M. Dubovskaya. Moscow, 1987, pp. 91–114 (in Russian).

17. Mishchenko L. V. Metodika diagnostiki udovletvorennosti uchebnoy deyatelnostyu [Diagnostics methodic of satisfaction level of educational process]. Vestn. Pyatigor. gos. lingv. un-ta [The Scientifi c Bulletin of Pyatigorsk State Linguistic University], 2007, no. 1–2, pp. 105–111 (in Russian).

Published: 
28.08.2018