Cite this article as:

Павлова О. В. Model of Forming University Students` Professional-Ethical Culture. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 3, pp. 287-?. DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-3-287-292


Model of Forming University Students` Professional-Ethical Culture

Abstract: 

The aim of the research is forming university students` professionalethical culture. The process of forming university students` professionalethical culture will be more efficient if professional-ethical culture is considered as measure and method of comprehension and implementation of general and professional knowledge, abilities, skills, norms and values; as a special type of quasi professional activity based on sense creating motives directed towards implementation of value acts which generate moral feelings; if within the science-based model of forming professional-ethical culture of university students - future economists during foreign language learning the following conditions are met: the creation of communicative environment during foreign language classes, the creation of motivation to acquire professional-ethical culture, the studying of humanistic aspect of the professional sphere, the development and implementation of the special course “Professional ethics in business and economics”, the use of personal-centered methods; if the process and results of forming professional-ethical culture levels are diagnosed and measured by special diagnostic tools. The author represents the structural-functional or dynamic model of forming university students` professional-ethical culture which includes the theoretical-methodological, active-functional and resultant-evaluative blocks. The aim of modelling is gradual forming university students` professional-ethical culture, all its components: cognitive, axiological, sensual-emotional, activity ones. The theoretical-methodological block includes the aim, objectives, theoretical-methodological approaches, principles and conditions of forming university students` professionalethical culture. The active functional block has in its stuff the functions of professional-ethical culture, stages of its forming, substantive content, О. В. Павлова. Модель формирования профессионально-этической культуры студентов 292 Научный отдел Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2018. Т. 7, вып. 3 (27) methods and forms of the educational process. The resultant-evaluative block is connected with the definition of the criteria of formation of university students` professional-ethical culture and its indicators on different stages of the formation

References

​1. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial`no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda (Concept of Long-Term Social-Economic Development of Russian Federation for Period up to 2020). Available at: http://static.government.ru/media/files/ aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (accessed 29 December 2017) (in Russian).

2. Balakireva E. I., Malysheva A. V. Professional`naya kompetentnost`: sushchnostnye kharakterisiki i usloviya razvitiya [Professional Competence: Essential Features and Development Conditions]. Baltiysiy gumanitarnyy zhurnal [Baltic Humanitarian Journal], 2016, vol. 5, no. 4 (17), pp. 154–158 (in Russian).

3. Dakhin A. N. Modelirovanie v pedagogike [Modelling in Pedagogy]. Idei i idealy [Ideas and Ideals], 2010, vol. 2, no. 1(3), pp. 11–20 (in Russian).

4. Zagvyazinskiy V. I. Modelirovanie v structure sotsial`nopedagogicheskogo proektirovaniya [Modelling in Structure of Social-Pedagogical Designing]. In: Modelirovanie sotsial`no-pedagogicheskikh system: materialy region. nauch.-prakt. konf. (Perm’, 16–17 sentyabrya 2004 g.) [Modelling of Social-Pedagogical Systems: Reports of Regional Science-Practical Conference]. Perm`, 2004, pp. 6–11 (in Russian).

5. Zimnyaya I. A. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Rostov-on-Don, 1997. 480 p. (in Russian).

6. Stolyarenko A. M. Obshchaya pedagogika: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po pedagogicheskim spetsial`nostyam [General Pedagogy]. Moscow, 2006. 479 p. (in Russian).

7. Gal`skaya N. D., Gez N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika [Theory of Learning Foreign Languages. Language Teaching and Methods]. Moscow, 2004. 336 p. (in Russian).

8. Abazalieva M. M., Tambieva Z. S. Slovar` po sotsiogumanitarnym distsiplinam: spravochnoe posobie dlya stud. ochnoy i zaochnoy form obucheniya vsekh napravleniy [Dictionary of Sociological and Humanistic Disciplines]. Cherkessk, 2014. 120 p. (in Russian).

9. Gordienko V.N. Metodologiya i metody psikhologopedagogicheskogo issledovaniya: slovar`-spravochnik [Methodology and Methods of Psychological-Pedagogical Research: the Reference Book]. Saratov, 2017. 83 p. (in Russian).

10. Markov Yu. G. Funktsional`nyy podkhod v sovremennom nauchnom poznanii (Functional Approach in Modern Scientifi c Cognition). Novosibirsk, 1982. 255 p. Available at: http://ligis.ru/psylib/090417/books/marko01/ txt01.htm#2 (accessed 21 October 2017) (in Russian).

11. Aleksandrova E. A. Pedagogicheskoe soprovozhdenie starsheklassnikov v protsesse razrabotki i realizatsii individual`nykh obrazovatel`nykh traektoriy [Pedagogical Support of High School Seniors in Process of Development and Implementation of Individual Educational Trajectories]. Thesis Diss. Dr. Sci. (Pedagogy). Tumen`, 2006. 42 p. (in Russian).

12. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii [Basics of General Psychology]. St. Petersburg, 2007. 713 p. (in Russian).

13. Shilova S. A. Primenenie integrirovannogo predmetnoyazykovogo podkhoda v ramkakh realizatsii kompetentnostnoy modeli obucheniya v vuze [Application of Integrated Subject-Language Approach as Part of Implementation of Competence Model of University Education]. Inostrannye yazyki v kontekste mezhkul’turnoy kommunikatsii: materialy dokl. IX mezhdunar. konf. (Saratov, 21–22 fevralya 2017g.) [Foreign Languages in Context of Intercultural Communication: Reports of the IX International Conference February]. Saratov, 2017, pp. 314 – 318 (in Russian).

Full text (in Russian):
(downloads: 185)