Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Dostovalov S. G. Confidence In Social World As Acmeological Basis of Tolerant Mentality Formation Of University Students. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 4, pp. 322-325. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-4-322-325

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 103)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159:316

Confidence In Social World As Acmeological Basis of Tolerant Mentality Formation Of University Students

Autors: 
Dostovalov Sergei G., Kurgan State University
Abstract: 

The article presents an acmeological approach to research the pro­cess of tolerant mentality formation of University students. Based on the comparison criteria of an acmeological maturity of personality and a formation of tolerant personality it concludes a meaningful proximity of these characteristics. According to the analysis of the research the leading role of confidence in a social world as the basis of tolerant mentality formation of personality and one of the basic conditions de­fining level of acmeological maturity of personality is defined. As the most significant age period actualizing the process of tolerant mental­ity formation of personality is designated and substantiated the period of study at a higher educational institution.

Reference: 

1. Abul’khanova K. A., Bodalev A. A., Derkach A. A., Kuz’mina N. V., Laptev L. G. Akmeologiya: metodologiya, metody i tekhnologii (Acmeology: methodology, meth­ods and technologies). Materialy nauch. sessii, pos­vyashch. 75-letiyu chlena-korr. RAO, Prezidenta MAAN N. V. Kuz’minoy. Ed. by A. A. erkach. Moscow, 1998, 230 p. (in Russian).

2. Markin V. N. Lichnost’ v kategorial’nom ryadu: individ, sub»ekt, lichnost’, individual’nost’ (psikhologo-akmeo­logicheskiy analiz) (Personality in categorical range: indi­vidual, subject, personality, individuality {psychological-acmeological analysis}). Mir Psikhologii (The World of Psychology), 2007, no. 1, pp. 45–54 (in Russian).

3. Mirotvorskaya I. V. Formirovanie tolerantnosti u uchash­chikhsya starshikh klassov obshcheobrazovatel’nykh shkol v protsesse pravovogo obrazovaniya: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Formation of regular schools upper-form pupils’ tolerance in process of legal education : autoref. dis. … cand. of pedagogy). Cheboksary, 2004, 20 p. (in Russian).

4. Kozhukhar’ G. S. Problema tolerantnosti v mezhlichnost­nom obshchenii (Problem of tolerance in interpersonal com­munication). Voprosy Psykhologii (Voprosy Psychologii), 2006, no. 2, pp. 3–12 (in Russian).

5. Soldatova G. U. Izuchenie sotsial’nogo i mezhlichnostnogo doveriya v razlichnykh regionakh strany (Investigation of social and interpersonal trust in different regions of country). Doverie v sotsial’no-psikhologicheskom vzaimod­eystvii (Trust in social-psychological interaction). Ed. by T. P. Skripkina. Rostov-on-Don, 2006, pp. 54–70 (in Russian).

6. Lipset S. M. Rebellion in the University. Boston, 1971. 120 p.

7. Paulsen R. Education, social class, and participation in collective action. Sociology of Education. 1991, iss. 64. P. 96–110.

8. Golub’ O. V. Doverie k sebe kak vnutrilichnostnoe obra­zovanie starshikh podrostkov: avtoref. dis. … kand. psik­hol. nauk (Self-trust as intrapersonal construct by senior adolescents). Rostov-on-Don, 2004, 24 р. (in Russian).

9. Dostovalov S. G. Sistema doveritel’nykh otnosheniy kak determinanta vospriyatiya individual’nosti v yunosheskom vozraste: dis. … kand. psikhol. nauk (System of trust re­lationship as determinant of individuality’s education in adolescence) : dis. … сand. of psychology. Rostov-оn-Don, 2000, 160 p. (in Russian).

Published: 
17.12.2014
Short text (in English):
(downloads: 50)