Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Ryaguzova E. V., Chernyaeva T. I., Chernyaeva K. O. Communicative Space of a Person Diagnosed with Pulmonary Tuberculosis. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 4, pp. 368-376. DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-4-368-376

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 84)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Communicative Space of a Person Diagnosed with Pulmonary Tuberculosis

Autors: 
Ryaguzova Elena V., Saratov State University
Chernyaeva Tatyana I., Povolzhsky Institute of Management. PA Stolypin RASHiGS
Chernyaeva Kseniya O., Povolzhsky Institute of Management. PA Stolypin RASHiGS
Abstract: 

The paper presents the results of theoretical reflection on the communicative space of a person experiencing a traumatic situation, and an empirical research aimed at transformations in the system of communication and interaction of patients diagnosed with pulmonary tuberculosis with himself/herself, the world, the important Others. The empirical study (N = 24) is carried out on the basis of the Saratov Oblast Clinical Antituberculosis Dispensary using the following methods: “Indicator of strategies of coping behaviour”, “Associative Picture Test”, «Level of subjective control», “Who I am”. It is revealed that communicative space of tuberculosis patients is characterized by the following features: interaction with the Others, especially with the members of near-round interaction (relatives, and to lesser degree friends) is the psychological resource to cope with the disease; contacts with doctors involve the elements of irritation and disbelief; mostly the communication is of the internal reflexive nature and it lies in the area of “the everything-understanding Self” and “nothingunderstanding Self” while the interpsychological dialogue is ambivalent, conflict, and sometimes aggressive and always full of destructive negative emotions. It is found out that the inner dialogue promotes enrichment and interference of subjective meanings, and as the result of the process the understanding and acceptance of changes, creation of new meanings and contexts, establishment of the “cooperation dialogue” between the components of the “Self”-concepts appear. It is approved that social-psychological support of patients diagnosed with pulmonary tuberculosis should involve 3 spheres of communicative space: communication with doctors, interaction with the inner circle of people and strengthening of the person’s innate resources

Reference: 

1. Danilov A. N. Tuberkulez legkikh: prognoz epidemiologicheskoy situatsii. optimizatsiya vyyavleniya i sovershenstvovaniye lecheniya : dis. … d-ra med. nauk po spetsialnosti 14.01.16 – ftiziatriya [Pulmonary Tuberculosis: Forecast of Epidemiologic Situation, Optimization of Recognition and Perfectibility of Treatment. Diss. Dr. Sci. (Med.)]. Saratov, 2017. 220 p.

2. Lyubayeva E. V., Enikolopov S. N. Rol’ individual’nykh psikhologicheskikh kharakteristik patsiyentov v formirovanii priverzhennosti terapii tuberkuleza i VICh [Role of Patients’ Individual Psychological Characteristics in Formation of Adherence of Tuberculosis and HI virus]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2011, no. 2, pp. 111–127 (in Russian).

3. Sevostiyanova M. S. Lichnostnyye determinanty formirovaniya osobennostey adaptatsii k bolezni u patsiyentov s aktivnoy formoy tuberkuleza legkikh: sravnitel’nyy analiz s pozitsiy gendernogo podkhoda [Personal Determinants of Formation of Features of Adaptation to Illness by Patients with Active Form of Pulmonary Tuberculosis]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 2014, vol. 6, no. 2, pp. 271–280 (in Russian).

4. Malyshkina M. I., Kuznetsova A. P. Psikhologicheskiye aspekty formirovaniya nizkoy priverzhennosti lecheniyu u bol’nykh tuberkulezom [Psychological Aspects of Formation of Low Adherence by Сonsumptives]. Byulleten meditsinskikh internet-konferentsiy [Bulletin of Medical Internet Conferences], 2016, vol. 6, no. 5, p. 1035 (in Russian).

5. Gurova Ya. V., Udalova T. Yu., Mordyk A. V., Bagisheva N. V., Rudenko S. A., Fefelov I. D. Lichnostnyye osobennosti patsiyentov s fibrozno-kavernoznym tuberkulezom legkikh [Personal Features of Patients with Fibrous-Cavernous Pulmonary Tuberculosis]. Medikosotsial’naya ekspertiza i reabilitatsiya [Medical and Social Expert Evaluation and Rehabilitation], 2016, vol. 19, no. 3, pp. 143–148 (in Russian).

6. Mordovkina M. A., Yudin S. A. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye ftiziatricheskikh patsiyentov [Psychological Escort of Tuberculous Patients]. Fundamental’nyye issledovaniya [Fundamental Research], 2014, no. 10 (8), pp. 1532–1535 (in Russian).

7. Sukhova E. V. Povedencheskiy otvet bol’nykh na «kleymo» tuberkuleza [Patients’ Behavioral Response against Label]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2015, vol. 6, no. 1, pp. 127–136 (in Russian).

8. Dobrovol’skaya O. E., Khabarova T. Yu. Sotsial’nopsikhologicheskiye osobennosti patsiyentov, bol’nykh tuberkulezom [Tuberculous Patients’ Social-Psychological Features]. Tsentral’nyy nauchnyy vestnik [Central Science Bulletin], 2016, vol. 1, no. 3, pp. 11–13 (in Russian).

9. Strel’tsov V. V., Zolotova N. V., Baranova G. V., Akhtyamova A. A. Psikhologicheskaya reabilitatsiya bol’nykh tuberkulezom legkikh na razlichnykh etapakh terapii [Psychological Rehabilitation of Pulmonary Tuberculous Patients at Different Stages of Therapy]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2015, vol. 23, no. 2, pp. 57–77 (in Russian).

10. Zolotova N. V., Strel’tsov V. V. Psikhologicheskaya reabilitatsiya bol’nykh tuberkulezom legkikh v faze intensivnogo lecheniya [Psychological Rehabilitation of Pulmonary Tuberculous Patients at Stage of Intensive Treatment]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 1, pp. 10–19 (in Russian).

11. Rusanovskaya G. F., Kamayev I. A., Shprykov A. S. Psikhosomaticheskaya kharakteristika zhenshchin reproduktivnogo vozrasta, bol’nykh tuberkulezom organov dykhaniya [Psychological Characteristic of Women in Fertile Age Who Are Ill by Pulmonary Tuberculosis]. Rossiyskiy psikhol. zhurn. [Russian Psychological Journal], 2015, vol.12, no. 1, pp. 70–80 (in Russian).

12. Sherstneva T. V., Skornyakov S. N., Podgayeva V. A., Sherstnev S. V., Tsvetkov A. I. Mul’tidistsiplinarnyy podkhod v rabote po formirovaniyu priverzhennosti lecheniyu bol’nykh tuberkulezom [Multi-Discipline Approach in Work of Formation of Tuberculous Patients’ Adherence]. Tuberkulez i bolezni legkikh [Tuberculosis and Lung Diseases], 2017, vol. 95, no. 1, pp. 34–41 (in Russian).

13. Boltanski L., Teveno L. Sotsiologiya kriticheskoy sposobnosti [Sociology of Critical Ability]. Zhurnal sotsiologii i sotsial’noy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 2000, no. 3, pp. 66–83 (in Russian).

14. Ryaguzova E. V. Vremennoy razlom kommunikativnykh praktik travmirovannoy lichnosti [Temporal Break-up of Upset Personality’s Communicative practics]. Vestn. RUDN, Ser. Psikhologiya i pedagogika [PFUR Bulletin, Ser. Pedagogic and psychology], 2016, no. 1, pp. 55–61 (in Russian).

15. Karelin A. A. Bol’shaya entsiklopediya psikhologicheskikh testov [Big Encyclopedia of Psychological Tests]. Moscow, 2007. 416 p. (in Russian).

16. Kudryakov Yu. N., Golubev V. P. Assotsiativnyi risunochnyi test (ART-test) (Associative Pictorial Test). Available at: https://www.twirpx.com/file/2102944 (accessed 28 October 2017) (in Russian).

17. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’nopsikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Social-Psychological Diagnostic of Development of Personality and Small Groups]. Moscow, 2005. 490 p. (in Russian).

18. Test Kuna – Makpartlenda (Coon – McPartland Test). Available at: http://psylab.info (accessed 1 October 2017) (in Russian).

19. Tolochek V. A. Sotsial’naya uspeshnost’ cheloveka: vnesub»ektnye i intersub»ektnye resursy [Person’s social successfulness: out-of-subject and inter-subject recourses]. Izv. Saratov univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology), 2015, vol. 4, no. 2, pp. 115–123 (in Russian).

20. Prati G., Pietrantoni L. Optimism, Social Support, and Coping Strategies As Factors Contributing to Posttraumatic Growth: A Meta-Analysis, Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, 2009, vol. 14, no. 5, pр. 364–388.

21. Tolkacheva O. N. Sotsial’no-psikhologicheskiye faktory posttravmaticheskogo rosta lichnosti: avtoref. … kand. psikhol. nauk po spetsial’nosti 19.00.05 – sotsial’naya psikhologiya [Social-Psychological Factors of Personality’s Posttraumatic Growing: Thesis Diss. Cand. Sci. (Psychol.)]. Saratov, 2018. 24 p. (in Russian).

22. Bergeron A. A. A Curvilinear Approach to Examining Co-Rumination and Depressive Symptoms. Honors College, 2013. 118 р.

23. Zagzebski L. T. Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief. Oxford, 2012. 279 p.

24. Vizgina A. V. Empiricheskoye izucheniye spontannykh vnutrennikh dialogov [Empiric Research of Spontaneous Inner Discourses]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 2007, no. 1, pp. 101–110 (in Russian).

25. Bibler V. S. Myshleniye kak tvorchestvo (Vvedeniye v logiku myslennogo dialoga) [Thinking as Creativity (Introduction into Logic of Mental Discource)]. Moscow, 1975. 399 p. (in Russian).

26. Evchenko N. A., Berezin S. V. Vnutrenniy dialog «YA – Drugoye YA» kak mekhanizm razvitiya lichnosti [Inner Discourse “I – Another I” as Mechanism of Personality’s Development]. Izv. Samar. nauch. tsentra Rossiyskoy Akademii nauk [Proceedings of the RAS Samara Scientifi c Centre], 2011, vol. 13, no. 2, pp. 858–862 (in Russian).

27. Handbook of self-determination research. In E. Deci, R. Ryan, eds. Rochester, NY, 2002. 470 р.

Published: 
25.12.2018