Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Pozharsky S. D., Yumkina C. A. Acmeological Approach to Studying Family. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 2, pp. 145-151. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-2-145-151

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 81)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159.99

Acmeological Approach to Studying Family

Autors: 
Pozharsky Svyatoslav D., St. Petersburg Institute of Psychology and Acmeology
Yumkina Catherine A., St. Petersburg Institute of Psychology and Acmeology
Abstract: 

The article defines the subject of family acmeology and its differences from family psychology and sociology. It is shown that subject area of family acmeology includes mechanisms for achieving maximum per­fection of the family as an integral system, as well as family members that form the system. The system of categories of family acmeology has been singled out according to the principle of subject area dis­closure. The article introduces the notion of family ideal as the crucial criterion of the state of acme (maturity) of the family system and the stereotype of family as a system of objective traits that characterize family’s interaction with the environment. The program of family ac­meology studies of current importance is presented. The applied as­pect of the study is focused on the two spheres, which are important for modern Russian family-related situation. They are: improvement of the family as an integral system and improvement of personality in the family.

Reference: 

1. Branskiy V. P. Sotsial’naya sinergetika i teoriya natsiy. Osnovy etnologicheskoy akmeologii (Social synergetics and theory of nations. Basics of ethnological acmeology). St.-Petersburg, 2000. 107 р. (in Russian). 2. Pozharskiy S. D. Akmeologicheskiy podkhod k probleme razvitiya cheloveka. Izvestiya Saratovskogo universiteta (Acmeological approach to the problem of human de­velopment). Izv. Saratov. Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2012, vol. 1, iss. 3, рр. 7–11 (in Russian). 3. Dumitrashku T. A. Struktura sem’i i kognitivnoe razvitie detey (Family structure and cognitive development of chil­dren). Voprosy psychologii (Voprosy psychologii), 1996, no. 2, рр. 104–112 (in Russian). 4. Tikhomirova T. N. Osobennosti vnutrisemeynogo vzaimod­eystviya i tvorcheskie dostizheniya lichnosti: sub»ektivnyy pokhod (Peculiarities of domestic interaction and creative achievements personality: subjective hike). Subektnyy podkhod v psikhologii (Subject approach in psychology). Ed. by A. L. Zhuravlev, V. V. Znakov, Z. I. Ryabikina, E. A. Sergienko. Moscow, 2009, рр. 579–586 (in Russian). 5. Brutman V. I., Varga A. Ya., Khamitova I. Yu. Vliyanie semeynykh faktorov na formirovanie deviantnogo mater­instva (Family factors influence on the formation of devi­ant maternity). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal). 2000, vol. 21, no. 2, рр. 87–98 (in Russian). 6. Vasil’eva E. L. Protsess individuatsii kak uslovie normal’nogo razvitiya sem’i. Semeynye psikhoterapevty i semeynye psikhologi: Kto my? (The process of individu­ation as a condition for the normal development of the family. Family therapists and family psychologists: Who are we?). St.-Petersburg, 2001. 240 р. (in Russian). 7. Kunitsyna V. N., Yumkina E. A. Semeynyy uklad v sotsial’no-psikhologicheskom aspekte (Family patterns in the socio-psychological aspect). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education), 2012, no. 4, рр. 367. Available at: http://www. science-education.ru/104-6696 (accessed: 25 December 2013). 8. Olifirovich N. I., Zinkevich-Kuzemkina T. A., Velen­ta T. F. Psikhologiya semeynykh krizisov (Psychology of family crises). St.-Petersburg, 2006. 360 р. (in Russian). 9. Golod S. M. Monogamnaya sem’ya: krizis ili evolyutsiya? (Monogamous family: crisis or evolution?). Sotsial’no-politicheskiy zhurnal (Socio-political Journal), 1995, no. 6, рр. 74–87 (in Russian). 10. Kuz’mina N. V. Akmeologicheskaya teoriya fundamental’nogo obrazovaniya (sozidaniya dukhovnykh produktov v svoystvakh sub»ektov obrazovaniya sredstvami uchebnykh distsiplin) (Acmeological theory of fundamental education {creation spiritual products in the properties of the subjects of education through academic disciplines}. St.-Petersburg, 2012. 382 р. (in Russian). 11. Chernyshev Ya. A. Vliyanie supruzheskikh otnosheniy na sluzhebnuyu kar’eru rukovoditelya : avtoref. dis. … kand. psihol. nauk. (The influence of marital relations to career development Manager : abstract of a thesis for doctor of psychology) Kazan’, 2002. 22 р. (in Russian). 12. Nagoev B. B. Akmeologicheskie faktory produktivnogo rolevogo povedeniya v sem’e : avtoref. dis. … kand. psihol. nauk. (Acmeological factors productive role of behaviour in the family : abstract of a thesis for doctor of psychology). Moscow, 2006. 21 р. (in Russian). 13. Solov’ev I. O. Sem’ya kak akmeologicheskaya sreda raz­vitiya podrostka (The family as a acmeological environment adolescent development). Mir psikhologii, 2007, no. 4 (52), рр. 84–89 (in Russian). 14. Karabanova O. A. Psikhologiya semeynykh otnosheniy i osnovy semeynogo konsul’tirovaniya (Psychology of fam­ily relations and the basis of family counseling). Moscow, 2005. 320 р. (in Russian). 15. Shneyder L. B. Sem’ya: oglyadyvayas’ vpered (Family: looking forward). St.-Petersburg, 2013. 368 р. (in Russian). 16. Artamonova E. I., Ekzhanova E. V., Zyryanova E. V., Minigalieva M. R., Mironova T. G., Osukhova N. G., Siljaeva E. G., Suslova T. F., Shapovalenko I. V. Psikhologiya semeynykh otnosheniy s osnovami semeynogo konsul’tirovaniya (Psychology of family relations with the basics of family counseling). Ed. by E. G. Silyaevoy. Moscow, 192 р. (in Russian). 17. Derkach A. A., Zazykin V. G. Akmeologiya (Acmeology). St.-Petersburg, 2003. 256 р. (in Russian). 18. Zazykin V. G. Ob opredelenii akmeologii kak nauki (About the definition of acmeology as a science). Akmeologiya (Acmeology), 2012, no. 2 (42), рр. 68–72 (in Russian). 19. Pozharskiy S. D. Akmeologiya i katabologiya. Teoriya sovershenstvovaniya cheloveka (Acmeology and katabol­ogy. The theory of human improvement). St.-Petersburg, 2013. 266 р. (in Russian). 20. Antonov A. I., Medkov V. M. Sotsiologiya sem’i (Sociology of the family). Moscow, 1996. 304 р. (in Russian). 21. Akmeologiya (Acmeology) / Ed. by A. A. Derkach. Mos­cow, 2002. 650 р. (in Russian). 22. Derkach A. A., Selezneva E. V. Akmeologiya v voprosakh i otvetakh (Acmeology in questions and answers). Moscow ; Voronezh, 2007. 248 р. (in Russian). 23. Branskiy V. P., Pozharskiy S. D. Sotsial’naya sinergetika i akmeologiya. Teoriya samoorganizatsii individuuma i sotsiuma (Social synergetics and acmeology. Theory of self-organization of the individual and society). St.-Petersburg, 2001. 159 р. (in Russian). 24. Pozharskiy S. D., Yumkina E. A. Akmeologiya sem’i (Family acmeology). Uchebno-metodicheskiy kompleks (Educational and Methodical Complex). St.-Petersburg, 2014. 50 р. (in Russian).

Published: 
30.06.2014
Short text (in English):
(downloads: 55)