Cite this article as:

Олейников А. А., Мукашева А. А. The Improving of Professional Competence of Teachers by the Tools of Computer Programs. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. , iss. 2, pp. 84-?. DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2016-5-2-180-182


UDC: 
377.6

The Improving of Professional Competence of Teachers by the Tools of Computer Programs

Abstract: 

The general application of computer technology and its software in the pedagogical activity, specifies the need for the more intensified study of the didactic possibilities of computer programs and in particular the programs of obshchepolzovatelskogo designation, in particular, packet MS Office. As practice shows, instructors and masters production instruction do not entirely realize the set of instruments of computer programs in the preparation of didactic material on I see their activity.

References

1. Zimnyaya I. A. Klyuchevye kompetentsii – novaya paradigma rezul’tata obrazovaniya (Key competences – new paradigm of education result). Vysshee obrazovanie segodnya (Higher Education today), 2003, no. 5, pp. 34–42 (in Russian).
2. Markov S. A. Informatika kak bazovaya nauka obrazovaniya (Informatics as base science of education). Informatika i obrazovanie (Education and Informatics), 2000, no. 3, pp. 3–7 (in Russian).
3. Mukasheva A. A. Formirovanie komp’yuterno-informatsionnoy kompetentnosti studentov vuza v protsesse professional’noy podgotovki: dis. … kand. ped. nauk (Formation of university students’ computer-informational competence in process of occupational training: diss. … cand. of pedagogy). Chelyabinsk, 2009. 175 p. (in Russian).
4. Oleynikov A. A. Formirovanie informatsionnogo myshleniya budushchikh pedagogov (Formation of future teachers’ informational thinking). Pedagogika (Pedagogy), 2007, no. 6, pp. 121–122 (in Russian).
5. Lili Dzh. Programmirovanie i metaprogrammirovanie chelovecheskogo biokomp’yutera (Programming and metaprogramming of human bio-computer). Moscow, 2000. 320 p. (in Russian).
6. Oleynikov A. A. Organizatsionno-pedagogicheskie osnovy komp’yuterno-informatsionnogo obucheniya uchashchikhsya srednikh klassov obshcheobrazovatel’noy shkoly (Organizational-pedagogical bases of middle classes pupils’ computerinformational training). Kostanay, 2009. 153 pp. (in Russian).
7. Bogdanov I. V., Krutiy I. A., Chmykhova E. V. Proektirovanie uchebnogo protsessa na baze sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy (Projection of training process on base of contemporary informational technologies). Telekommunikatsii i informatizatsiya obrazovaniya (Telecommunications and informatization of education), 2001, no. 1, pp. 72–83 (in Russian).
8. Dereshko B. Yu., Luk’yanov S. P. Komp’yuterizatsiya obrazovaniya: na puti k informatsionnomu obshchestvu (Cybernation of education: on way to informational society). Telekommunikatsii i informatizatsiya obrazovaniya (Telecommunications and informatization of education), 2001, no. 5, pp. 98–105 (in Russian).

Full text (in Russian):
(downloads: 52)
Short text (in English):
(downloads: 35)