Cite this article as:

Glavatsky M. M. Social-Cognitive Approach in the Research on Social-Psychological Maturity of Personality. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2015, vol. , iss. 2, pp. 131-?. DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2015-4-2-131-134


UDC: 
159: 316

Social-Cognitive Approach in the Research on Social-Psychological Maturity of Personality

Abstract: 

The research provides the data of theoretical and methodological analysis of the essence of social and psychological maturity of personality from the point of view of socialization/individualization processes and the process of interpersonal interaction. Social-psychological maturity of personality has been regarded as a psychological construct appearing in the process of integration of social and individual
components of maturity, such as subjectness, meaning and cognitive formation of personality. The article covers the history of development and core ideas of social-cognitive approach in psychological research. It has been shown that mature personality is, on the one hand, socially functioning personality having acquired the norms of social systems of different levels, and, on the other hand, individualized personality oriented towards achieving one's own goals. The values of social-psychological maturity get in touch with the areas of functioning of personality: meaning area, subjectivity; behavior, subjectness - realization of subjectivity in objective world; social situations as a condition for interaction (sociality). The article defines the prospects for the research on the phenomenon of social-psychological maturity from the point of view of social-cognitive approach

References

1. Zhuravlev A. L. Sotsial'no-psikhologicheskaya zrelost': obosnovanie ponyatiya (Socio-psychological maturity : problem statement). Psikhol. zhurn. (Psychological Journal), 2007, vol. 28, no. 2, pp. 44-55 (in Russian).
2. Omarov E. Z. Osobennosti lichnoy zrelosti uspeshnykh i neuspeshnykhpredprinimateley:dis. ... kand. psikhol. nauk (Features of successful and unsuccessful businessmen's personal maturity: diss. ... cand. of psychology). Tyumen', 1997. 185 p. (in Russian).
3. Orlova V. V. Sotsial'naya zrelost'molodezhi: sotsial'nopsikhologicheskiy aspekt (Youth's social maturity: social and psychological aspect). Mezhdunarodnyy zhurnal( prikladnykh i fundamental 'nykh issledovaniy (International Journal of Applied and Fundamental Research), 2009, no. 5, pp. 124-125 (in Russian).
4. Pan'kina E. V. K voprosu o sootnoshenii ponyatiy «psikhologicheskaya zrelost'» i «samoaktualizatsiya» vpsikhologii lichnosti (To question about interrelation of notions «psychological maturity» and «self-actualisation» in psychology of personality). Vestnik MGGU im. M. A. Sholokhova. Pedagogika ipsikhologiya (Bulletin of Sholokhov Moscow State University for the Humanities. Ser. Pedagogy and Psychology), 2010, no. 4, pp. 26-30 (in Russian).
5. Leont'ev A. N. Obraz mira (World picture). Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya : v 21. (Selected psychological writing: in 2 vol.). Moscow, 1983, t. 2, pp. 251-261 (in Russian).
6. Rubinshteyn S. L. Osnovy obshchey psikhologii (Fundamentals of general рsychology). St.-Petersburg, 2000. 720 p. (in Russian).
7. Asmolov A. G., Bratus' B. S., Zeygarnik B. V. [et al.]. O nekotorykh perspektivakh iss(ledovaniya smyslovykh( obrazovaniy lichnosti (About sоцио-когнитивный подход в исследовании социально-психологической зрелости личностиome prospects for study of personality's semantic structures). Voprosy Psychologii (Voprosy Psychologii), 1979, no. 4, pp. 35-47 (in Russian).
8. Abramenkova V. V. Sotsial'naya psikhologiya detstva (Social psychology of childhood). Voronezh ; Moscow, 2000. 432 p. (in Russian).
9. Andreeva G. M. Psikhologiya sotsial'nogo poznaniya (Psychology of social knowledge). Moscow, 2000. 288 p. (in Russian).
10.Moskovichi S.Metodologicheskie i teoreticheskieproblemy psikhologii (Methodological and theoretical problems of psychology) Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 1995, vol. 16, no. 2, pp. 3-14 (in Russian).
11.Abramenkova V. V. Genezis oоцио-когнитивный подход в исследовании социально-психологической зрелости личностиtnosheniy rebenka v sotsial'noy psikhologii detstva : avtoreferat dis. ... d-ra
psikhol. nauk (Genesis of child('s relations in social psychology of childhood: autoref. dis. ... doct. of psychology). Moscow, 2000. 57 p. (in Russian).
12.Leonov N. I., Glavatskikh M. M. Sotsial'no-psikhologicheskay(azrelost'lichnosti: integrativnyypodkhod(Personality's socio-psychological maturity: integrative approach). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Phylosophy. Psychology. Pedagogy. 2014, vol. 14, no. 1, pp. 55 60 (in Russian).
13.Brushlinskiy A. V. Problema sub'ekta v psikhologicheskoy nauke (Problem of subject in psychological science). Moscow, 2000. 320 p. (in Russian).
14.Volkova E. N. Sub'ektnost' pedagoga: teoriya i praktika: avtoreferat dis. ... d-ra psikhol. nauk (Teacher's subjectness: theory and practice : autoref. dis. ... d-ra of psychology). Moscow, 1998. 48 pp. (in Russian).
15.Aleksandrova N. Kh. Osobennosti sub»ektnosti cheloveka na pozdnikh etapakh ontogeneza: avtoref. dis. ... kand. psikhol. nauk (Features of man's subjectness on late stages of ontogeny: autoref. dis. ... cand. of psychology). Moscow, 2000. 28 p. (in Russian).
16.Vygotskiy L. S. Konkretnaya psikhologiya cheloveka (Concrete human psychology). Vestnik MGU, Ser. Psikhologiya (The Moscow University Herald. Ser. 14. Psychology), 1986, no. 1, pp. 54-59 (in Russian).
17.Vygotskiy L. S. Istoriya razvitiya vysshikhpsikhicheskikh funktsiy: v 61. (History of development of higher psychical functions). Sobr. soch. (Collected edition : in 6 vol.) Moscow, 1983. Vol. 3, pp. 5-328 (in Russian).
18.Piazhe Zh. Rech'i myshlenie rebenka (Child's speech and thinking). Moscow, 2008. 48 pp. (in Russian, trans. from French).
19.Perre-Klermon A.-N. Rol' sotsial'nykh vzaimodeystviy v razvitii intellekta detey (Role of social co-operations i(n development of children's intellect). Moscow, 1991. 248 p. (in Russian, trans. from French).
20.Deschamps J. S., Doise W. Crossed category memberships in intergroup relation. Differentation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relation. / Ed. by H. Taijfel. London. 1978, pp. 141-158.

Full text (in Russian):
(downloads: 48)
Short text (in English):
(downloads: 26)