Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Berisha N. S., Novikov A. L., Novikova I. A., Shlyakhta D. А. Individual and Personal Factors for Successful Learning of a Foreign Language by Linguistics Students. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 1, pp. 4-15. DOI: 10.18500/2304-9790-2018-7-1-4-15

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 19)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159.928.235

Individual and Personal Factors for Successful Learning of a Foreign Language by Linguistics Students

Autors: 
Berisha Nadezhda S., Peoples' Friendship University of Russia
Novikov Alexey L., Peoples' Friendship University of Russia
Novikova Irina A., Peoples' Friendship University of Russia
Shlyakhta Dmitry А., Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: 

The article is devoted to the problem of the correlation between the foreign language acquisition effectiveness and personality traits, which are analyzed on the basis of Five-Factor model (P. Costa and R. McRae) and System-Functional model (A. I. Krupnov). The empirical study hypotheses were tested that the success of studying English by students is related to the Openness and Conscientiousness of the Five- Factor model, as well as to the variables from the instrumental-dynamic subsystem of initiative, considered within the framework of the System- Functional model. The sample includes 128 (83% – female) the first and second-year university students of Linguistics department, the average age of 18,57±1,13 years. Effectiveness of a foreign language acquisition was defined as the semester final grades and expert assessment of teachers. For the personality traits diagnosis were used “The Five Factors questionnaire” in M. V. Bodunov and S. D. Biryukov’s modified version and “Initiative Questionnaire” by A. I. Krupnov. Correlation analysis revealed positive relations between most of the evaluated parameters of the English acquisition effectiveness and Openness, but contrary to the hypothesis, there were no significant correlations with Conscientiousness. Also the foreign language acquisition effectiveness is closely connected with the initiative variables from the motivational-meaningful rather than the instrumental-dynamic subsystem, which contradicts the hypothesis based on the analysis of previous studies of sociability, perseverance and curiosity, considered on the basis of the System-Functional model. The revealed correlations show that the student’ initiative manifestations can be ambiguously assessed by English teachers, which can be explained by the discrepancy between the teaching system and the individual characteristics of the students.

Reference: 

1. Korotova I. A., Polyakov D. D. Kontseptsiya mnogoyazychiya kak strategiya yazykovoy politiki i inoyazychnogo obrazovaniya v Evrope [Concept of Multilingualism as Strategy of Language Policy and Foreign-Language Education in Europe]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2015, no. 1, pp. 54–60 (in Russian).

2. Chebotareva E. Ju. Foreign language acquisition. In: The Ency clopedia of Cross-Cultural Psychology. Ed. K. D. Keith. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2013, pp. 560–564.

3. Kartashova V. N., Shcherbatykh L. N. Pedagogicheskie usloviya raboty s lingvisticheski odarennymi shkol’nikami v sisteme dopolnitel’nogo inoyazychnogo obrazovaniya [Pedagogical conditions of working with linguistically gifted school students in system of additional foreign language education]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2017, vol. 14, no. 1, pp. 99–109. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2017-14-1-99-109 (in Russian).

4. Novikov A. L., Rybakov M. A. Izuchenie rodnogo i inostrannogo yazykov v kontekste polikul’turnogo obrazovaniya [Studying of native and foreign languages in context of multicultural education]. Vysshaya shkola: opyt, problemy, perspektivy: materialy IX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [High school: experience, problems, prospects: Proceedings of the 10th International scientifi c and practical conference]. Moscow, 2016, pp. 433–437 (in Russian).

5. Puzanov A. P. Induktivnyy i deduktivnyy podkhody v obuchenii inostrannomu yazyku [Inductive and Deductive Approaches in Foreign Language Teaching]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2016, no. 3, pp. 89–98 (in Russian).

6. Gavrilova E. V. Vliyanie obrazovatel’noy sredy na formirovanie individual’no-psikhologicheskikh osobennostey uchashchikhsya i shkol’noy motivatsii [Effect of educational environment on formation of individual psychological characteristics and school motivation in high school students]. Sib. ped. zhurn. [The Siberian Pedagogical Journal], 2013, no. 6, pp. 256–259 (in Russian).

7. Azhar M., Nadeem S., Naz F., Perveen F., Sameen A. Impact of parental education and socio-economic status on academic achievements of university students. European Journal of Psychological Research, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 1–9.

8. Language Learning and Testing Foundation. Modern Language Aptitude Test (MLAT): Available at: http://lltf.net/aptitude-tests/language-aptitude-tests/modern-languageap... (accessed 2 September 2017).

9. Voeykova M. D. Usvoenie pervogo i vtorogo yazyka: skhodstva i razlichiya [Assimilation of First and Second Language: Similarities and Differences]. In: Put’ v yazyk: odnoyazychie i dvuyazychie [Path to Language: Monolingual and Bilingualism]. Eds. S. N. Tseytlin, M. B. Eliseeva. Moscow, 2011, pp. 11–32 (in Russian).

10. Kabardov M. K. Yazykovye sposobnosti: psikhologiya, psikhofi ziologiya, pedagogika [Language Abilities: Psychology, Psychophysiology, Pedagogy]. Moscow, 2013. 400 p. (in Russian).

11. Kabardov M. K., Artsishevskaya E.V. Tipy yazykovykh i kommunikativnykh sposobnostey i kompetentsii [Types of Linguistic and Communicative Skills and Competences]. Voprosy Psychologii [Voprosy Psychologii], 1996, no. 1, pp. 34–49 (in Russian).

12. Golubeva E. A. Sposobnosti, lichnost’, individual’nost’ [Ability, person, personality]. Dubna, 2005. 512 p. (in Russian).

13. Bolshunova N. Y., Dyachkov A. V. Individual’no-psikhologicheskie osobennosti perevoda kak sostavlyayushchie yazykovykh sposobnostey [Individual and Psychological Peculiarities of Translating as a Language Abilities Component]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psycho logy and Pedago gics], 2017, vol. 14, no. 2, pp. 155–166. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2017-14-2-155-166 (in Russian).

14. Krupnov A. I. Sistemno-dispozitsionnyy podkhod k izucheniyu lichnosti i ee svoystv [System-Dispositional Approach to Study of Personality and Its Traits]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikholo giya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2006, no. 1 (3), pp. 63–73 (in Russian).

15. Krupnov A. I., Novikova I. A., Shlyakhta D. A. Kompleksnye issledovaniya lichnosti: teoriya i praktika [Comprehensive Studies of Personality: Theory and Practice]. Moscow, 2017. 220 p. (in Russian).

16. Novikova I. A. Sistemno-funktsional’nye svoystva lichnosti kak faktory akademicheskoy uspeshnosti studentov [System-Functional Personality Traits as Factors of Students’ Academic Achievement]. Aktual’nye problemy psikhologii i pedagogiki v sovremennom mire: sb. tr. uchastnikov III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Actual Problems of Psychology and Pedagogics in Modern World: Proceedings of the 10th International Scientifi c and Practical Conference]. Moscow, 2017, pp. 112–117 (in Russian).

17. Kokareva E. D. Rol’ obshchitel’nosti lichnosti i emotsional’nosti v uspeshnosti ovladeniya inostrannym yazykom: avtoref. dis. … kand. psykhol. nauk [Role of Sociability and Emotionality in Success of Foreign Language Acquisition: autoref. diss. … cand. of psychology]. Moscow, 1989. 21 p. (in Russian).

18. Zarembo G. V. Kachestvennaya kharakteristika obshchitel’nosti uchashchikhsya uspeshnykh i menee uspeshnykh v osvoenii inostrannogo yazyka [Qualitative Characteristic of Sociability in Groups of Successful and Less Successful Learners of Foreign Languages]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2011, no. 2, pp. 81–84 (in Russian).

19. Kudinova N. V., Kudinov S. S. Rol’ individual’no-tipologicheskikh osobennostey proyavleniya obshchitel’nosti v uspeshnosti osvoeniya inostrannogo yazyka [Role of Individual-Typological Features of Manifestation of Sociability in Success of Foreign Language Acquisition]. Vektor nauki Tol’yat. gos. un-ta. Ser. Pedagogika, Psikhologiya [Vector of Science Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology], 2010, no. 3, pp. 127–131 (in Russian).

20. Krupnov A. I., Kozhukhova Y. V. Personality Traits and Success in Foreign Language Acquisition. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2012, no. 1, pp. 107–111 (in Russian).

21. Krupnov A. I., Kozhukhova Y. V., Vorobyeva A. A. Persistence and Academic Achievement in Foreign Language in Natural Sciences Students. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2017, vol. 14, no. 2, pp. 143–154. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1683-2017-14-2-143-154 (in Russian).

22. Vorobyeva A. A. Volevye i poznavatel’nye cherty lichnosti kak faktory uchebnykh dostizheniy studentov: dis. … kand. psykhol. nauk [Volitional and Cognitive Personal Traits as Factors of Students’ Academic Achievement: diss. … cand. of psychology]. Moscow. 2015. 246 p. (in Russian).

23. Klyueva Yu.V. Rol’ otvetstvennosti v usvoenii inostrannogo yazyka u studentov OZO: dis. … kand. psykhol. nauk (Role of Responsibility in Foreign language Acquisition among Students of Department of Distance Learning: diss. … cand. of psychology). Biysk, 2005. 157 p. (in Russian).

24. McCrae R. R., John O. P. An introduction to the FiveFactor Model and its applications. Journal of Personality, 1992, vol. 60, no. 2, pp. 175–215.

25. Ackerman P. L., Chamorro-Premuzic T., Furnham A. Trait complexes and academic achievement: Old and new ways of examining personality in educational contexts. British Journal of Educational Psychology, 2011, vol. 81, no. 1, pp. 27–40. DOI: https://doi.org/10.1348/000709910x522564.

26. Rosander P., Bäckström M., Stenberg G. Personality traits and general intelligence as predictors of academic performance: a structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 2011, no. 21, pp. 590–596. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.04.004.

27. Poropat A. E. A meta-analysis of the Five-Factor model of personality and academic performance. Psychological Bulletin, 2009, no. 135, pp. 322–338. DOI: https://doi.org/10.1037/a0014996.

28. Salgado J. F., Táuriz G. The Five-Factor Model, forcedchoice personality inventories and performance: a comprehensive meta-analysis of academic and occupational validity studies. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2012, vol. 23, no. 1, pp. 3–30. DOI: https://doi.org/10.1080/1359432x.2012.716198.

29. Vedel A. Big Five group differences between academic majors: a systematic review. Personality and Individual Differences, 2016, no. 101, pp. 523. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.332.

30. Busato V. V., Prins F. J., Elshout J. J., Hamaker C. Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 2000, no. 29, pp. 1057–1068. DOI: https://doi.org/10.1016/s0191-8869(99)00253-6.

31. Kochergina E. V., Nye J. V. K., Orel E. A. Faktory «Bol’- shoy pyaterki» kak psikhologicheskie prediktory akademicheskoy uspevaemosti studentov vuzov [Big Five Traits as Predictors of University Students’ Academic Achievements]. Psikhologicheskie Issledovaniya [Psychological Studes], 2013, vol. 6, no. 27, pp. 4–10 (in Russian).

32. Biryukov S. D., Vasil’ev O. P. Psikhogeneticheskoe issledovanie svoistv temperamenta i lichnostnykh kharakteristik: analiz struktury izuchaemykh peremennykh [Psychogenetic Study of Temperament Properties and Personality Characteristics: Analysis of Structure of Studied Variables]. Tr. In-ta psikhologii RAN [Papers of Institute of Psychology of RAS], 1997, vol. 2, pp. 23–51 (in Russian).

33. Krupnov A. I., Novikova I. A., Vorobyeva A. A. Sootnoshenie sistemno-funktsional’noy i pyatifaktornoy modeley chert lichnosti: k postanovke problemy [On Problem of Relation between System-Functional Model and Five-Factor Model of Personality Traits]. Vestnik RUDN. Seriya: Psikhologiya i pedagogika [RUDN Journal of Psychology and Pedagogics], 2016, no. 2, pp. 45–56 (in Russian).

Published: 
28.02.2018