Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Tolochek V. A., Spitonkov S. V., Palt E. А. «Vertical» Arrangement of the Space of Managers’ Business Communication Styles. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 2, pp. 126-133. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-2-126-133

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 42)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

«Vertical» Arrangement of the Space of Managers’ Business Communication Styles

Autors: 
Tolochek Vladimir A., Institute of Psychology
Spitonkov Sergei V., International Slavic Institute
Palt Ekaterina А., Scientific Research Institute of Technical Aesthetics, Moscow Technological University
Abstract: 

The paper presents the results of a study of «vertical» arrangement of the space of business communication between managers of a business company. Using the Business Communication Styles research technique (BCS), this study examined the preferences of style components, as reflected in three concepts («I», my style; style features of a subjectively suitable leader; style features of a subjectively suitable subordinate). The study demonstrates the following: 1) managers’ business communication styles prominently feature most style components; 2) in respect to all components of business communication styles, there is a marked inter-individual variability; 3) a holistic working space (space of business communication) is formed in the process of interaction between subjects working collaboratively in the management hierarchy (interaction between higher-ranking leaders – leaders – subordinates); 4) different components of business communication styles play a different role in the formation and structuring of this working space (communication space).

Reference: 

1. Tolochek V. A. Professional’naya uspeshnost’ sub»ekta: psikhologicheskie i sotsial’nye konteksty (Subject’s professional successfulness: psychological and social contexts). Metody issledovaniya psikhologicheskikh struktur i ikh dinamiki (Methods of researching psychological structures and their dynamics). Eds. T. N. Savchenko, G. M. Golovin. Moscow, 2007, pp. 69–81 (in Russian).

2. Tolochek V. A. Intersub’ektnye, intrasub»ektnye i vnesub»ektnye resursy professional’noy uspeshnosti (Inter-subject, intra-subject and out-subject resources of professional successfulness). Vestn. un-ta (Gosudarstvennyy universitet upravleniya) (University bulletin {State University of Management}), 2008, no. 2 (40), pp. 155–161 (in Russian).

3. Tolochek V. A. Stili deyatel’nosti: resursnyy podkhod (Activity styles: resource approach). Moscow, 2015. 366 p. (in Russian).

4. Tolochek V. A. Vnutriprofessional’naya differentsiatsiya sub»ektov i aktualizatsiya resursov sredy (Intra-professional differentiation of subjects and updating of resources of medium annotation). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 2 (18), pp. 115–122 (in Russian).

5. Tolochek V. A. Sotsial’no-demografi cheskie determinanty temporal’nykh kharakteristik kar’ery (Social-demographic determinants of temporal characteristics of career annotation). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 3 (19), pp. 219–227 (in Russian).

6. Kaptsov A. V. Lichnostnoe i intellektual’noe razvitie studentov v usloviyakh uchebnoy gruppy sovremennogo vuza (Students’ personal and intellectual development in conditions of academic group of modern university). Samara, 2011. 214 p. (in Russian).

7. Bocharova E. E. Granitsy sotsial’noy aktivnosti i sub’ektivnoe blagopoluchie molodezhi (Borders of social activity and youth’s subjective well-being). Vestn. Mosk. gos. obl. un-ta. Ser. Psikhologicheskie nauki (MRSU Magazine. Ser. Psychology), 2012, no. 3, pp. 5–11 (in Russian).

8. Karpov A. V., Markova E. V. Stilevye osobennosti protsessa prinyatiya upravlencheskikh resheniy (Style features of process of management decision making). Vestn. Yaroslav. gos. un-ta im. P. G. Demidova. Ser. Gumanitarnye nauki (Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P. G. Demidova. Ser. of Humanities), 2016, no. 3 (37), pp. 80–86 (in Russian).

9. Kolesnikova E. I. Obraz sub’ektivno udobnogo prepodavatelya vuza v predstavlenii studentov s razlichnymi obrazovatel’nymi rezul’tatami (Image of subjectively convenient lecturer in presentations by students with different educational results). Vestn. Samar. gum. akad. Ser. Psikhologiya (The Bulletin of Samara Humanitarian Academy. Ser. Psychology), 2016, no. 1 (19), pp. 3–17 (in Russian).

10. Kolesnikova E. I. Lichnostnye i tsennostnye aspekty samoregulyatsii sub’ektov obrazovatel’nogo protsessa v vuze (Personal and axiological.aspects of self-regulation by subjects of educational process at university). Vestn. Samar. gum. akad. Ser. Psikhologiya (The Bulletin of Samara Humanitarian Academy. Ser. Psychology), 2012, no. 1 (11), pp. 9–26 (in Russian).

11. Shamionov R. M. O nekotorykh preobrazovaniyakh struktury sub’ektivnogo blagopoluchiya lichnosti v raznykh usloviyakh professional’noy sotsializatsii (About some transformations of structure of personality’s subjective well-being at different conditions of professional socialization). Mir psikhologii (The World of Psychology), 2010, no. 1, pp. 237–249 (in Russian).

Published: 
22.05.2017