Psychological Formation Mechanisms of Students’ Readiness to Innovation Activity

Аннотация: 

The article deals with the results of theoretical and methodological analysis of the problem of psychological formation mechanisms of students’ readiness to innovation activity. Innovation activity is an integral part of any organization or enterprise and it supports the competitiveness and survival of a person in modern changing world. It is demonstrated that readiness for innovation activity is an important condition for its effective implementation, use of existing knowledge, realization of personal skills, preservation of self-control and capability to react swiftly to the situation. We established that the problem of innovation activity in education continues to be relevant; however the formation of students’ readiness is still understudied. The aim of the research is to define psychological mechanisms: self-control, introspection, identification as key mechanisms forming the students’ readiness to innovation activity. Self-control helps to monitor and to be aware of an activity. Introspection is a requirement of its systematic analysis and correction of actions. Identification provides introjection with a mentor, a teacher who has an experience in innovation activity and who posesses essential skills. The applied aspect of the problem can be used in organization of conditions of the system of psychological and pedagogical support of the process of formation the students’ readiness to innovation activity.

DOI: 
10.18500/2304-9790-2017-6-4-294-299
Библиографический список

1. Barbolin M. P. Metodologicheskaya kontseptsiya innovatsionnogo razvitiya obrazovatel’nykh sistem [Methodological conception of innovational development of educational systems]. Filosofi ya obrazovaniya [Philosophy of education], 2011, no. 1 (34). pp. 85–94 (in Russian).

2. Baulina N. A. Formirovanie innovatsionnogo myshleniya shkol’nikov – zadacha sovremennoy shkoly [Formation of pupils’ innovational thinking is duty of modern school]. Pedagogika [Pedagogy], 2011, no. 9, pp. 116–121 (in Russian).

3. Repina E. Ya., Gafforova E. B. K voprosu ob opredelenii ponyatiya «innovatsiya» [To question about defi nition of concept “innovation”]. Innovatsii v obrazovanii [Innovation in education], 2014, no. 2, pp. 25–33 (in Russian).

4. Klarin M. V. Innovatsii v obuchenii: metafory i modeli: Analiz zarubezhnogo opyta [Innovation in teaching: metaphors and models. Analysis of foreign experience]. Riga, 1995. 176 p. (in Russian).

5. Zeer E. F. Institutsional’noe obespechenie obrazovatel’nykh innovatsiy [Institutional supporting of educational innovations]. Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii: zhurnal dlya pedagogov i rukovoditeley innovatsionnykh obrazovatel’nykh uchrezhdeniy [Innovational projects and programs in education], 2012, no. 3, pp. 17–24 (in Russian).

6. Zeer E. F. Samoreguliruemoe uchenie kak psikhologodidakticheskaya tekhnologiya formirovaniya kompetentsii u obuchaemykh [Self-regulated learning as psychological and didactical technology of formation of students’ competence]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2004, no. 3, pp. 5–11 (in Russian).

7. Konopkin O. A. Psikhicheskaya samoregulyatsiya proizvol’noy aktivnosti cheloveka (strukturno funk tsional’nyy aspekt) [Psychic self-regulation of human voluntary activity (structural-functional aspect)]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 1995, no. 1, pp. 5–12 (in Russian).

8. Abul’khanova-Slavskaya K. A. Deyatel’nost’ i psikhologiya lichnosti [Activity and personal psychology]. Moscow, 1980. 480 p. (in Russian).

9. Kharaman O. F. Formirovanie v pedagogicheskom kolledzhe gotovnosti k innovatsionnoy deyatel’nosti budushchikh vospitateley doshkol’nykh uchrezhdeniy: dis. ... kand. ped. nauk [Formation of future nursery teachers’ readiness to innovational activity in pedagogical college: diss. … cand. of pedagogy]. Krasnodar, 2001. 206 p. (in Russian).

10. Slastenin V. A., Podymova L. S. Pedagogika: innovatsionnaya deyatel’nost’ [Pedagogy: innovational activity]. Moscow, 1997. 224 p. (in Russian).

11. Chernova L. T. Formirovanie professional’no-lichnostnoy gotovnosti uchitelya k innovatsionnoy deyatel’nosti v sisteme povysheniya kvalifi katsii: dis. ... kand. ped. nauk [Formation of teacher’s professional-personal readiness to innovational activity in system of further training: diss. … cand. of pedagogy]. Kazan, 1997. 159 p. (in Russian)

12. Popova I. Effektivnoe upravlenie innovatsionnymi protsessami [Effective management of innovational processes]. Vospitatel’naya rabota v shkole [Upbringing work at school], 2014, no. 5, pp. 69–77 (in Russian).

Полный текст в формате PDF (на русском языке): 
Краткое содержание (на английском языке):