The Relationships between the Dominant Coping Strategies and Accentuation of Personality Traits Among Teachers

Abstract: 

The article presents the results of empirical study of relationships between the dominant coping strategies and accentuation of personality traits among secondary school teachers (N = 40) carried out using psycho-diagnostic tools: Questionnaire «Strategies for overcoming stressful situations» (Stevan E. Hobfoll in adaptation of N. Vodopianova and E. Starchenkova), characterological questionnaire (K. Leonhard in adaptation of V. M. Bleicher). It was established that the constructive and prosocial coping strategies are typical for teachers with excitable, emotive, partially pedantic, anxious and exalted types of accentuations. The destructive and antisocial coping strategies are typical for subjects with hyperthymic, cycloid, unbalanced, dysthymic and partially exalted types of accentuations. An inclination towards the implementation of destructive copings (aggressive and manipulative) was found in the group of the most common accentuations of traits among teachers. Applied aspect of the issue under study may be implemented in programs for personal and professional development of teachers in secondary schools.

References

1. Akimenko A. K. Vzaimosvyaz’ strategiĭ sovladayushchego povedeniya i sotsial’no-psikhologicheskikh kharakteristik lichnosti (The relationship between coping strategies and social and psychological personal characteristics). Izv. Saratov. Univ. (N. S), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 151–157. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5- 2-151-156 (in Russian).

2. Bocharova E. E. Strategii sovladayushchego povedeniya lichnosti razlichnykh vozrastnykh grupp (Strategies of coping behavior of person’s different age groups). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (el. nauch. zhurn.) (Modern research of social problems: scientifi c e-journal), 2015, no. 5 (29), pp. 580–589. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-5-46 (in Russian).

3. Tsepkov A. Yu. Koping-povedenie uchitelya: spetsifi ka i dinamika strategiy reagirovaniya v konfl iktakh v zavisimosti ot stazha professional’noy deyatel’nosti (Teacher’s coping behavior: specifics and dynamic of reaction strategies depending on experience of professional activity). Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya (Theory and practice of social development), 2014, no. 1, pp. 153–156 (in Russian).

4. Dunaevskaya E. B., Kotova S. A. Osobennosti reagirovaniya na stress uchiteley v novykh usloviyakh sovremennogo obrazovaniya (Features of teachers’ stress reactions in new conditions of modern education). Vestn. Khakasskogo gos. un-ta im. N. F. Katanova (Vestnik of Khackas State University named after N. F. Katanov), 2014, no. 9, pp. 43– 45 (in Russian).

5. Arendachuk I. V. Strategii sovladayushchego povedeniya i samoregulyatsiya proizvol’noy aktivnosti lichnosti studenta (Strategies of coping behavior and self-regulation of the arbitrary activity of the student’s personality). Kategoriya «sotsial’nogo» v sovremennoĭ pedagogike i psikhologii: materialy 3-y nauch.-prakt.y konf. (zaochnoy) s mezhdunar. uchastiem: v 2 ch. Ch 1. (Ul'yanovsk, 19–20 marta 2015 g. (Category «social» in modern pedagogy and psychology: Proceedings of the 3rd scientifi c conference (part-time) with international participation. In 2 parts. Part 1). Ul'yanovsk, 2015, pp. 300–305 (in Russian).

6. Malyshev I. V. Kharakteristika sotsial’no-psikhologicheskikh parametrov adaptatsionnoy gotovnosti i koping-strategiy spetsialistov stressogennykh professiy (Characteristics of socio-psychological parameters of adaptation preparedness and coping strategies among stressful professions representatives). Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitiya (New word in science: development perspectives), 2016, no. 3 (9), pp. 69–71 (in Russian).

7 . Klenova M. A. Lichnost’ kak sub”ekt otnosheniya k stress (Personality as subject of relation to stress). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem: el. nauch. zhurn. (Modern research of social problems: scientifi c e-journal), 2015, no. 5 (49), pp. 447–457. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-5-37 (in Russian).

Full text (in Russian): 
Short text (in English):