Structural and Functional Approach to the Process of Identity Formation

Abstract: 

The paper analyzes modern approaches to the study of a person’s self-awareness and its structural characteristics. In the context of a metasystem approach, the paper presents and provides a rationale for its theoretical structural and functional model. Self-awareness of the individual is represented as an open purpose-oriented tiered system, whose development results in the individual’s self-identification within the system of social relations. A structural level of self-awareness includes a subsystem of interrelated components conditioning their own co-development: cognitive, emotional, and behavioral ones. A functional level of self-awareness, represented by the «identity – I-concept» subsystem, is viewed both as a result of reflexive interaction, and as a source of content for the components of the structural subsystem. The applied aspect of the problem at the center of this study can be implemented in system psychological and acmeological studies of the individual’s self-awareness, in providing psycho-pedagogical support through the course of its formation at certain stages of age development and throughout the course of a person’s life, and in personal counseling.

References

1. Ioyleva G. V. Samosoznanie: ego mnogoapektnost’, fenomenal’nost’ i real’nost’ bytiya (Self-consciousness: its multy-aspectiveness, phenomenality and reality of being). Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya (Theory and practice of social development), 2014, no. 19, pp. 146–148 (in Russian).

2. Bakhcheeva E. P. Samosoznanie: ontologicheskiy analiz (Self-consciousness: ontological analysis). Izv. Ros. gos. ped. un-ta im. A. I. Gertsena (IZVESTIA: Herzen University Journal of Humanities and Sciences), 2009, no. 94, pp. 251–255 (in Russian).

3. Petrova S. M. K probleme strukturnykh komponentov samosoznaniya lichnosti: metodicheskiy aspect (To problem of structural components of personality’s self-consciousness: methodical aspect). Vestn. Pskov. gos. un-ta. Ser. Sotsial’no-gumanitarnye nauki (Vestnik PskovSU. Series Socialli-humanitarian and psycho-pedagogical science), 2007, no. 1, pp. 182–190 (in Russian).

4. Mokhova Yu. A. Psikhologicheskaya sushchnost’ samosoznaniya lichnosti (Psychological essence of personality’s self-consciousness). Omsk. nauch. vestn. (Omsk Scientifi c Bulletin), 2011, no. 6 (102), pp. 166–169 (in Russian).

5. Chesnokova I. I. Problema samosoznaniya v psikhologii (self-consciousness problem in psychology). Moscow, 1977. 144 p. (in Russian).

6. Mokhova Yu. A. K voprosu o strukture samosoznaniya lichnosti (To question about structure of personality’s self-consciousness). Omsk. nauch. vestn. (Omsk Scientifi c Bulletin), 2012, no. 1 (105), pp. 157–160 (in Russian).

7. Belova I. M., Parfenov Yu. A. Sologub D. V., Nekhvyadovich E. A. Strukturnye i dinamicheskie kharakteristiki komponentov samosoznaniya: sistemnyy podkhod (Structural and dynamical characteristics of components of self-consciousness: system approach). Fundamental’nye issledovaniya (Fundamental research), 2014, no. 3, pp. 620–628 (in Russian).

8. Kriger G. N. Struktura samosoznaniya lichnosti v usloviyakh sovremennogo mira (Structure of personality’s selfconsciousness at conditions of modern world). Al’manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya (Almanac of Modern Science and Education), 2013, no. 1 (68), pp. 91–93 (in Russian).

9. Khvatova M. V. Samootnoshenie v strukture psikhologicheski zdorovoy lichnosti (Self-attitude in structure of psychologically healthy personality). Gaudeamus: psikh.- ped. zhurn. (Gaudeamus), 2015, no. 1 (25), pp. 9–17 (in Russian).

10. Tugushev R. Kh. Sistemnaya personologiya: kachestvennyy i kolichestvennyy analiz (System psychology: qualitative and quantitative analysis). Saratov, 1998. 272 p. (in Russian).

11. Karpov A. V. Metasistemnaya organizatsiya urovnevykh struktur psikhiki (Meta-system organization of level structures of psychics). Moscow, 2004. 504 p. (in Russian).

12. Bocharova E. E. Sovremennye trendy soderzhatel’nykh metodov analiza protsessa sotsializatsii lichnosti (Modern trends of content methods of analysis of personality’s socialization process). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem (Modern research of social problems), 2013, no. 9 (29). Available at: http://sisp.nkras.ru/e-ru/ issues/2013/9/bocharova.pdf DOI: 10.12731/2218-7405- 2013-9-59 (accessed 22 Yanuary 2017) (in Russian).

13. Budich N. Yu., Kanaeva T. V. Vzaimosvyaz’ samosoznaniya i samoopredeleniya lichnosti (Interconnection of personality’s self-consciousness and self-determination). Sib. psikhol. zhurn. (Siberian Journal of Psychology), 2007, no. 25, pp. 14–19 (in Russian).

14. Arendachuk I. V. Zhiznennye strategii lichnosti v kontekste professional’noy samoaktualizatsii: psikhologo-akmeologicheskiy podkhod (Personality’s life strategies at context of professional self-actualization: psychological and acmeological approach). Psikhologiya obucheniya (Educational psychology), 2014, no. 11, pp. 74–84 (in Russian).

15. Stolin V. V. Samosoznanie lichnosti (Personality’s selfconsciousness). Moscow, 1983. 284 p. (in Russian).

16. Krylova N. N. Samosoznanie: stroenie i vzaimodeystvie strukturnyy komponentov (Self-consciousness: morphology and interaction of structural components). Vestn. Penz. gos. un-ta (Vestnik of Penza State University), 2015, no. 1 (9), pp. 36–40 (in Russian).

17. Gayfulin A. V. Razlichnye teoreticheskie podkhody v opredelenii ponyatiya samootsenki (Different theoretical approaches at defi nition of self-consciousness concept). Vestn. Tom. gos. ped. un-ta (Tomsk State Pedagogical University Bulletin), 2009, iss. 1 (79), pp. 73–76 (in Russian).

18. Malakutskaya S. M., Yakovleva L. V. Samootsenka kak klyuchevoy komponent samosoznaniya lichnosti (Self-valuation as key component of personality’s selfconsciousness). Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya (Psychology and pedagogy: methodics and problems of practical appliance), 2011, no. 21 (1), pp. 95–100 (in Russian).

19. Mazur E. Yu. Problema sootnosheniy ponyatiy «identichnost’», «identifi katsiya» i ikh psikhologicheskoe soderzhanie (Problem of correlation between concepts “identity”, “identifi cation” and their psychological content). Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya (The world of science, culture and education), 2012, no. 2 (33), pp. 86–90 (in Russian).

20. Sapozhnikova R. B. Analiz ponyatiya «identichnost’»: teoreticheskie i metodologicheskie osnovaniya (Analysis of “identity” concept: theoretical and methodological foundations). Vestn. Tom. gos. ped. un-ta. Ser. Psikhologiya (Tomsk State Pedagogical University Bulletin. Ser. Psychology), 2005, iss. 1 (45), pp. 13–17 (in Russian).

21. Kozlov V. V. Integrativnaya psikhologiya: Puti dukhovnogo poiska, ili osvyashchenie povsednevnosti (Integrative psychology: Ways of spiritual search or consecration of daily life). Moscow, 2007. 528 p. (in Russian).

22. Satybaldina N. K., Akhmetova D. B. Teoreticheskiy obzor issledovaniy po probleme izucheniya Ya-kontseptsii (Theoretical review of researches of problem of learning I-conception). Psikhologiya i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya (Psychology and pedagogy: methodics and problems of practical appliance), 2010, no. 16–1, pp. 177–182 (in Russian).

23. Polyanskiy A. I. Problema predstavleniya o sebe i drugom cheloveke v psikhologii (Problem of presentations about yourself and another person in psychology). Znanie. Ponimanie. Umenie (Knowledge. Understanding. Skill), 2012, no. 3, pp. 276–279 (in Russian).

 

Full text (in Russian): 
Short text (in English):