Designing Programs of Professional Development of Pre-School Teachers

Abstract: 

professional development of teachers of pre-school educational institutions within the framework of postgraduate education. The relevance of task forms of organizing course training of teachers in the system of career enhancement and professional training is explained. An educational program is defined as a system of situations of development that encourage a transition to self-education and self-development at the stage of postgraduate training for innovation activities. The paper describes the content, mechanisms, and implementation stages of a teacher professional development program aimed at cultivating a new functional position – that of a teacher-professional-expert. The applied aspect of this study is that it can be implemented in the development and implementation of models of variative educational practices (anthropopractices) in pre-school education.

References

1. Isaev E. I., Kosaretskiy S. G., Slobodchikov V. I. Stanovlenie i razvitie professional’nogo soznaniya budushchego pedagoga (Establishing and development of future teacher’s professional consciousness). Voprosy Psikhologii (Voprosy Psychologii), 2000, no. 3, pp. 57‒66 (in Russian).
2. Gorina L. V. Professional’nyy rost pedagogov kak faktor povysheniya kachestva doshkol’nogo obrazovaniya (Teachers’ professional growing as factor of rising of quality of pre-school education). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 4, pp. 372‒375 (in Russian).
3. Ignat’eva G. A. Deyatel’nostnoe soderzhanie professional’nogo razvitiya pedagoga v sisteme postdiplomnogo obrazovaniya (Pragmatist content of teacher’s professional development in system of post-graduate education). Nizhny Novgorod, 2005. 344 p. (in Russian).
4. Gromyko Yu. V. Set’ mysledeyatel’nostnoy pedagogiki (Net of think-pragmatist pedagogy). Moscow, 2011. 29 p. (in Russian).
5. Slobodchikov V. I., Isaev E. I. Psikhologiya razvitiya cheloveka: Razvitie sub”ektivnoy real’nosti v ontogeneze: ucheb. posobie (Psychology of human development: development of subjective reality in ontogeny: textbook). Moscow, 2013. 400 p. (in Russian).
6. Guruzhapov V. A. Ekspertiza uchebnogo protsessa razvivayushchego obucheniya sistemy D. B. El’konina – V. V. Davydova (Expertise of training process of developing training in system by D. B. Elkonin – V. V. Davydov). Moscow, 2005. 76 p. (in Russian).
7. Aleksandrova E. A. Kvalifikatsiya pedagogov: kak povysit’? (Teachers’ qualifi cation: how to increase?). Direktor shkoly (Principal), 2015, no. 4 (197), pp. 39‒44 (in Russian).

Full text (in Russian): 
Short text (in English):